מ"ה 204 פסגות דינמית אג"ח צמוד מדד לטווח בינוני 38

  • לפחות 50% יושקעו באג"ח ממשלתי צמוד מדד שמשך החיים הממוצע שלהם הינו בין שנה לחמש שנים

נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת : 0%
  • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת : 0%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f