מ"ה 202 פסגות דינמית אג"ח צמוד מדד לטווח ארוך 37

  • לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח ממשלתי צמוד מדד שמשך החיים הממוצע שלהם מעל 5 שנים

נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת : --
  • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת : --
  • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת : --
  • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת : --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f