מ"ה 2017 פסגות גדיש הלכה 43 513765347-00000000000106-2017-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי הלכה יהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה של וועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שהשקעות המסלול כפופות לכללי ההלכה היהודית.


 

 • לתעודת כשרות וועד ההלכה - נא לחצו כאן
 • לתעודת כשרות בד"צ - נא לחצו כאן
 • חשיפה אפקטיבית למניות בארץ 14% חשיפה אפקטיבית למניות בחו"ל 31% 
 • שווי נכסים 169,320 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/06/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 47% נכון לתאריך 30/06/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

5.79%ינואר- יוני 2021 3.20%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/06/2021

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 31% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 59% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 2% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 8% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/2012
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: 1.56%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.71%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.03%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 860391564 גדיש צמוד חשבון עד 18,000 ₪

  • ריסק למקרה מוות
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית