מ"ה 2017 פסגות גדיש הלכה 43 513765347-00000000000106-2017-000

 • בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולשיקול דעת החברה, יושקעו נכסי המסלול בנכסים כפי שיוגדרו מעת לעת בתעודת ההכשר ההלכתי, והכל כמפורט בתקנון הקופה. יודגש כי השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שהשקעות המסלול כפופות לכללי ההלכה.
  לתעודת הכשרות -  נא לחצו כאן
 • להודעת קריאת קודש - נא לחצו כאן
 • שווי נכסים 128,762 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 29% נכון לתאריך 30/11/2016

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.56%ינואר- נובמבר 2016 1.84%ינואר- דצמבר 2015

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/11/2016

  • 13% מניות בארץ
  • 16% מניות בחוץ לארץ
  • 32% אגח ממשלתי צמוד
  • 59% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 7% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 1% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/2012
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת 2015: 0.73%
 • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת 2015: 0.04%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 11/2014 גדיש צמוד חשבון עד 18,000 ₪

  • ריסק למקרה מוות

  פוליסה מספר 11/2014 גדיש צמוד חשבון עד 18,000 ₪

  • ריסק למקרה מוות
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית
  f