מ"ה 2017 פסגות גדיש הלכה 43 513765347-00000000000106-2017-000

 • בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולשיקול דעת החברה, יושקעו נכסי המסלול בנכסים כפי שיוגדרו מעת לעת בתעודת ההכשר ההלכתי, והכל כמפורט בתקנון הקופה. יודגש כי השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שהשקעות המסלול כפופות לכללי ההלכה.
 • לתעודת הכשרות -  נא לחצו כאן
 • להודעת קריאת קודש - נא לחצו כאן
 • לתעודת כשרות וועד ההלכה להשקעות וקרנות - נא לחצו כאן
 • שווי נכסים 131,789 אלפי ש"ח נכון לתאריך 28/02/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 35% נכון לתאריך 28/02/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.16%ינואר- פברואר 2017 1.36%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 28/02/2017

  • 16% מניות בארץ
  • 19% מניות בחוץ לארץ
  • 32% אגח ממשלתי צמוד
  • 60% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 6% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 1% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/2012
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2015: 1.41%
 • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2015: 0.72%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2015: 0.03%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2015: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 860391564 גדיש צמוד חשבון עד 18,000 ₪

  • ריסק למקרה מוות
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית
  f