מ"ה 1514 קופת גמל בניהול אישי IRA 513765347-00000000001514-1514-000

 • קופת גמל בניהול אישי. הכספים מנוהלים בהתאם למדיניות ההשקעות, הטווחים ורמות הסיכון שהוגדרו ע"י הלקוח
 • שווי נכסים 377,412 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/07/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0%ינואר- נובמבר 2019 0%ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/07/2019

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 0% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1514
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה08/08/2010
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת : --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת : 0.18%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת : 1.40%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת : 1.32%
להצטרפות

תקנונים ודוחות