מ"ה 1514 קופת גמל בניהול אישי IRA 513765347-00000000001514-1514-000

 • קופת גמל בניהול אישי. הכספים מנוהלים בהתאם למדיניות ההשקעות, הטווחים ורמות הסיכון שהוגדרו ע"י הלקוח
 • שווי נכסים 356,000 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/07/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0%ינואר- ספטמבר 2019 0%ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/07/2019

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 100% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1514
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה08/08/2010
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת : --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת : 0.18%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת : 1.40%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת : 1.32%
להצטרפות

תקנונים ודוחות