מ"ה 1333 פסגות גדיש כספי 1 513765347-00000000000106-1333-000

במסלול זה יושקעו כל הכספים במזומנים, פיקדונות שקליים לא צמודים, ניירות ערך מסחריים, מק"מ או אג"ח לא צמודות, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו, ובלבד שמשך החיים הממוצע של כלל הנכסים המושקעים במסלול, לא יעלה, בכל עת, על תשעים ימים. לעניין חישוב משך החיים הממוצע של כלל נכסי המסלול, יחושב משך החיים הממוצע של כל אחד מסוגי הנכסים באופן הבא: אג"ח, לרבות מח"מ ונייר ערך מסחרי – בדרך המקובלת למדידתו; פיקדון – משך הזמן שנותר עד למועד שבו ניתן למשוך אותו, לפי תנאי הפקדתו; מזומנים – 0. למען הסר ספק, נכסי המסלול לא יושקעו במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות, וזאת למעט במקרה בו יתקבלו מניות כתוצאה מהסדר חוב בני"ע שמוחזק במסלול. במקרה כאמור החברה תתאים את השקעות נכסי המסלול למדיניות ההשקעות עם הפיכת המניות שנתקבלו לסחירות בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים ימים מהמועד בו הפכו המניות לסחירות כאמור לעיל.

 
 • שווי נכסים 205,860 אלפי ש"ח נכון לתאריך 26/09/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 26/09/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.24%ינואר- ספטמבר 2019 0.06%ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 26/09/2019

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 40% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 1% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 50% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 9% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה15/06/2008
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: 0.51%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.68%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.00%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 860391564 גדיש צמוד חשבון עד 18,000 ₪

  • ריסק למקרה מוות
  • הקדמת תשלום מחצית סכום הביטוח במקרה של גילוי מחלה סופנית
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית