מ"ה 1333 פסגות גדיש כספי 1 513765347-00000000000106-1333-000

במסלול זה יושקעו כל הכספים במזומנים, פיקדונות שקליים לא צמודים, ניירות ערך מסחריים, מק"מ או אג"ח לא צמודות, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו, ובלבד שמשך החיים הממוצע של כלל הנכסים המושקעים במסלול, לא יעלה, בכל עת, על תשעים ימים. לעניין חישוב משך החיים הממוצע של כלל נכסי המסלול, יחושב משך החיים הממוצע של כל אחד מסוגי הנכסים באופן הבא: אג"ח, לרבות מח"מ ונייר ערך מסחרי – בדרך המקובלת למדידתו; פיקדון – משך הזמן שנותר עד למועד שבו ניתן למשוך אותו, לפי תנאי הפקדתו; מזומנים – 0. למען הסר ספק, נכסי המסלול לא יושקעו במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות, וזאת למעט במקרה בו יתקבלו מניות כתוצאה מהסדר חוב בני"ע שמוחזק במסלול. במקרה כאמור החברה תתאים את השקעות נכסי המסלול למדיניות ההשקעות עם הפיכת המניות שנתקבלו לסחירות בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים ימים מהמועד בו הפכו המניות לסחירות כאמור לעיל.

 
 • שווי נכסים 201,816 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/06/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 30/06/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.05%ינואר- יוני 2021 0.06%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/06/2021

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 81% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 2% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 8% מזומנים ושווי מזומנים
  • 9% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה15/06/2008
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: 0.36%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.55%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.02%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 860391564 גדיש צמוד חשבון עד 18,000 ₪

  • ריסק למקרה מוות
  • הקדמת תשלום מחצית סכום הביטוח במקרה של גילוי מחלה סופנית
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית