מ"ה 1332 פסגות גדיש אג"ח 2 513765347-00000000000106-1332-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות , ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים האמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, תעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות .
 • שווי נכסים 533,499 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 31/10/2020

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.44%-ינואר- אוקטובר 2020 6.50%ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/10/2020

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 19% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 27% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 19% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 11% אג"ח קונצרני שקלי
  • 12% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 8% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 2% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה15/06/2008
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: 1.24%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.61%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.03%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.02%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 860391564 גדיש צמוד חשבון עד 18,000 ₪

  • ריסק למקרה מוות
  • הקדמת תשלום מחצית סכום הביטוח במקרה של גילוי מחלה סופנית
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית