מ"ה 1332 פסגות גדיש אג"ח 2 513765347-00000000000106-1332-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות , ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, , אג"ח להמרה ופקדונות. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים האמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, תעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.  יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות ..

 • שווי נכסים 912,476 אלפי ש"ח נכון לתאריך 28/02/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 28/02/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.05%ינואר- פברואר 2017 1.56%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 28/02/2017

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 26% אגח ממשלתי צמוד
  • 35% אגח ממשלתי שקלי
  • 13% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 4% אגח קונצרני שקלי
  • 11% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 7% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 2% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה15/06/2008
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2015: 1.16%
 • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2015: 0.71%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2015: 0.02%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2015: 0.01%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 860391564 גדיש צמוד חשבון עד 18,000 ₪

  • ריסק למקרה מוות
  • הקדמת תשלום מחצית סכום הביטוח במקרה של גילוי מחלה סופנית
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית
  f