מ"ה 1332 פסגות גדיש אג"ח 2 513765347-00000000000106-1332-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות , ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים האמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, תעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות .
 • שווי נכסים 799,345 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 31/12/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

3.00%ינואר- דצמבר 2017 1.56%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2017

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 24% אגח ממשלתי צמוד
  • 33% אגח ממשלתי שקלי
  • 14% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אגח קונצרני שקלי
  • 12% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 7% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 2% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה15/06/2008
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: 1.12%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.69%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.03%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.02%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 860391564 גדיש צמוד חשבון עד 18,000 ₪

  • ריסק למקרה מוות
  • הקדמת תשלום מחצית סכום הביטוח במקרה של גילוי מחלה סופנית
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית
  f