מ"ה 1330 פסגות גדיש מניות 4 513765347-00000000000106-1330-000

במסלול זה יושקעו לא פחות מ- 75% מנכסי המסלול במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות ו/או כתבי אופציה ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו; יתרת הנכסים, תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.

 • שווי נכסים 535,379 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 93% נכון לתאריך 31/12/2016

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

5.45%ינואר- דצמבר 2016 5.22%ינואר- דצמבר 2015

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2016

  • 46% מניות בארץ
  • 47% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 1% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 1% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה15/06/2008
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת 2015: 0.66%
 • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת 2015: 0.21%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 11/2014 גדיש צמוד חשבון עד 18,000 ₪

  • ריסק למקרה מוות
  • הקדמת תשלום מחצית סכום הביטוח במקרה של גילוי מחלה סופנית
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית
  f