מ"ה 1330 פסגות גדיש מניות 4 513765347-00000000000106-1330-000

במסלול זה יושקעו לא פחות מ- 75% מנכסי המסלול במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות ו/או כתבי אופציה ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו; יתרת הנכסים, תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.

 • שווי נכסים 527,394 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/03/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 94% נכון לתאריך 31/03/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

2.85%ינואר- מרץ 2017 5.45%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/03/2017

  • 46% מניות בארץ
  • 48% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 1% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 1% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה15/06/2008
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2016: 0.40%
 • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.64%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.22%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.16%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 860391564 גדיש צמוד חשבון עד 18,000 ₪

  • ריסק למקרה מוות
  • הקדמת תשלום מחצית סכום הביטוח במקרה של גילוי מחלה סופנית
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית
  f