מ"ה 1285 פסגות תגמולים 36

  • החברה המנהלת תשקיע את התקבולים ואת כספי הקופה בהשקעות כפי שאושרו או יאושרו בהסדר התחיקתי. עד כמה שההסדר התחיקתי מתיר זאת, תהיה החברה המנהלת רשאית להשקיע את התקבולים והסכומים האחרים הנ"ל בכל השקעה שתיקבע על ידה ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי*

נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת : 0%
  • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת : 0%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f