מ"ה 1285 פסגות תגמולים 36

  • החברה המנהלת תשקיע את התקבולים ואת כספי הקופה בהשקעות כפי שאושרו או יאושרו בהסדר התחיקתי. עד כמה שההסדר התחיקתי מתיר זאת, תהיה החברה המנהלת רשאית להשקיע את התקבולים והסכומים האחרים הנ"ל בכל השקעה שתיקבע על ידה ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי*

נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת : --
  • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת : --
  • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת : --
  • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת : --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f