מ"ה 1219 פסגות קמה 513765347-00000000001219-1219-000

 • שווי נכסים 196,138 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 31/01/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.15% ינואר 2017 1.55%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/01/2017

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 17% אגח ממשלתי צמוד
  • 33% אגח ממשלתי שקלי
  • 24% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 10% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 7% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 5% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1219
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2015: --
 • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2015: 0.20%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2015: 0.04%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2015: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f