מ"ה 1219 פסגות קמה 513765347-00000000001219-1219-000

 • שווי נכסים 215,202 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/07/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 29/07/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.90%ינואר- יולי 2021 0.17%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 29/07/2021

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 20% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 38% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 24% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 4% אג"ח קונצרני שקלי
  • 1% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 5% פקדונות והלוואות
  • 6% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1219
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.20%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.02%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: 0.00%

תקנונים ודוחות