מ"ה 1219 פסגות קמה 513765347-00000000001219-1219-000

 • שווי נכסים 213,189 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/02/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 29/02/2020

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.82%ינואר- פברואר 2020 6.87%ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 29/02/2020

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 15% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 39% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 25% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 8% אג"ח קונצרני שקלי
  • 1% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 6% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1219
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.20%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.01%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.00%
להצטרפות

תקנונים ודוחות