מ"ה 1219 פסגות קמה 513765347-00000000001219-1219-000

 • שווי נכסים 196,863 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/09/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 30/09/2016

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.84%ינואר- ספטמבר 2016 1.63%ינואר- דצמבר 2015

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/09/2016

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 18% אגח ממשלתי צמוד
  • 35% אגח ממשלתי שקלי
  • 24% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 10% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 7% פקדונות והלוואות
  • 1% מזומנים ושווי מזומנים
  • 5% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1219
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת 2014: 0.20%
 • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת 2014: 0.03%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f