מ"ה 1219 פסגות קמה 513765347-00000000001219-1219-000

 • שווי נכסים 200,508 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/11/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 29/11/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.23%-ינואר- נובמבר 2018 3.15%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 29/11/2018

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 15% אגח ממשלתי צמוד
  • 35% אגח ממשלתי שקלי
  • 24% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 7% אגח קונצרני שקלי
  • 1% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 7% פקדונות והלוואות
  • 8% מזומנים ושווי מזומנים
  • 2% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1219
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.20%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.01%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.00%
להצטרפות

תקנונים ודוחות