מ"ה 1214 פסגות סגנון מסלול חרמון כללי 30

  • לפחות 15% מנכסי המסלול בקופה יושקעו במניות או בניירות ערך המירים למניות ו/או בתעודות השתתפות של קרנות נאמנות מתמחות במניות ו/או בנגזרים למניות ו/או למדדים למניות ו/או לסלי מניות הנסחרים בישראל ו/או בחו"ל ויתרת נכסי המסלול בכל השקעה כפי שיוחלט על ידי החברה המנהלת מפעם לפעם על פי שיקול דעתה ובהתאם להסדר התחיקתי

נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • הקופה מתופעלת בבנקלאומי
  • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת : --
  • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת : --
  • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת : --
  • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת : --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f