מ"ה 106 (מ"ה חדש 9890) פסגות גדיש מסלול לבני 50 עד 60 3 513765347-00000000000106-9890-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 28,084,740 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/03/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 31% נכון לתאריך 31/03/2016

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.98%-ינואר- פברואר 2016 0%ינואר- דצמבר 2015

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/03/2016

  • 15% מניות בארץ
  • 15% מניות בחוץ לארץ
  • 11% אגח ממשלתי צמוד
  • 18% אגח ממשלתי שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 2% אגח קונצרני שקלי
  • 7% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 9% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 2% אגח קונצרני לא סחיר
  • 8% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה02/02/1976
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • דמי ניהולממוצע לשנת 2014: 0.81%
 • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת 2014: 0.08%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • פוליסה מספר 11/2014 גדיש צמוד חשבון עד 18,000 ₪

  • ריסק למקרה מוות
  • הקדמת תשלום מחצית סכום הביטוח במקרה של גילוי מחלה סופנית
  • מוות מתאונה
  • נכות מוחלטת ותמידית