מ"ה 106 פסגות גדיש כללי 3 513765347-00000000000106-9890-000

במסלול זה יושקעו נכסי המסלול על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.

 • שווי נכסים אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2015

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2015

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 100% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה02/02/1976
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: 0.91%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.74%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.16%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.12%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

פוליסה מספר 860391564 גדיש צמוד חשבון עד 18,000 ₪

 • ריסק למקרה מוות
 • הקדמת תשלום מחצית סכום הביטוח במקרה של גילוי מחלה סופנית
 • מוות מתאונה
 • נכות מוחלטת ותמידית