מ"ה 1053 פסגות סגנון מסלול שוקי חו"ל 31

  • לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו בנכסים בחוץ לארץ, בין במישרין בנכסים הנסחרים או מונפקים בחוץ לארץ ובין בעקיפין באמצעות נכסים בישראל אשר על פי תנאיהם צמודים לשינויים בערכם של נכסים בחוץ לארץ, וכן בפיקדונות במט"ח בישראל או בחו"ל. את שאר נכסי המסלול בקופה תשקיע החברה המנהלת כפי שיוחלט על ידה מפעם לפעם על פי שיקול דעתה ובהתאם להסדר התחיקתי

נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • הקופה מתופעלת בבנקלאומי
  • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת : --
  • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת : --
  • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת : --
  • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת : --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f