קופות פיצויים

לפסגות קופות גמל מספר קופות מרכזיות לפיצויים המאפשרות התאמה של השקעות הקופה לצרכי המעסיקים. הקופה מנוהלת על שם המעסיק והתשואה נזקפת לזכותו.

 

 

שם הקרן
פסגות שיא פיצויים מניות8 | מספר מ"ה 844 513765347-00000000000839-0844-000

מסלול מנייתי, לפחות 50% מנכסיי הקופה יושקעו במניות בנגזרים של מניות ומדדי מניות בארץ ובחו"ל

למידע נוסף
12.79% ינואר- ספטמבר 2019
4.74%- ינואר- דצמבר 2018
פסגות פיצויים כללי 11 | מספר מ"ה 237 513765347-00000000000237-0237-000

מסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, קונצרני, מט"ח, מניות וכיוצ"ב)

למידע נוסף
8.00% ינואר- ספטמבר 2019
2.02%- ינואר- דצמבר 2018
פסגות פיצויים בטא 1 | מספר מ"ה 1223 513765347-00000000000237-1223-000

מסלול כללי-אגרסיבי, לפחות 10% מנכסי הקופה יושקעו במניות או בני"ע המירים למניות

למידע נוסף
9.30% ינואר- ספטמבר 2019
2.40%- ינואר- דצמבר 2018
פסגות שיא פיצויים כללי3 | מספר מ"ה 150 513765347-00000000000839-0150-000

מסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, קונצרני, מט"ח ומניות וכיוצ"ב)

למידע נוסף
8.34% ינואר- ספטמבר 2019
2.08%- ינואר- דצמבר 2018
פסגות עתיד גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי כללי | מספר מ"ה 1912 513765347-00000000001309-1912-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אגרות חוב סחירות ושאינן סחירות, ניירות ערך מסחריים ו/או הלוואות שאינן סחירות, ו/או...

למידע נוסף
8.62% ינואר- ספטמבר 2019
1.21%- ינואר- דצמבר 2018
פסגות עתיד גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית מסלול אג"ח13 | מספר מ"ה 1309 513765347-00000000001309-1309-000

נכסי הקופה יושקעו עפ"י שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות הדין.

למידע נוסף
5.75% ינואר- ספטמבר 2019
0.73%- ינואר- דצמבר 2018
פסגות מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה12 | מספר מ"ה 872 513765347-00000000000872-0872-000

נכסי הקופה יושקעו במגוון אפיקי השקעה בהתאם להתפתחויות בשווקים הפיננסיים, כפי שיוחלט על ידי החברה המנהלת והחלטת ועדת ההשקעות

למידע נוסף
7.91% ינואר- ספטמבר 2019
1.91%- ינואר- דצמבר 2018
פסגות שיא פיצויים עד 10% מניות7 | מספר מ"ה 845

מסלול כללי, עם חשיפה של עד 10% למניות ובנגזרים של מניות ומדדי מניות בחו"ל

למידע נוסף
6.14% ינואר- ספטמבר 2019
0.75%- ינואר- דצמבר 2018
פסגות שיא פיצויים מדדית ללא מניות5 | מספר מ"ה 842 513765347-00000000000839-0842-000

מסלול מדדית ללא מניות, שבו לפחות 75% מנכסיי המסלול יושקעו באג"ח צמודות למדד, לפחות 50% באג"ח מדינה

למידע נוסף
5.98% ינואר- ספטמבר 2019
0.86%- ינואר- דצמבר 2018
פסגות שיא פיצויים שקלית ללא מניות6 | מספר מ"ה 840 513765347-00000000000839-0840-000

מסלול שקלי, שבו לפחות 95% מנכסיי המסלול יושקעו בפיקדונות שקליים ו/או מק"מ ו/או אג"ח שאינן צמודות למדד

למידע נוסף
6.11% ינואר- ספטמבר 2019
1.73%- ינואר- דצמבר 2018
פסגות שיא פיצויים כספית4 | מספר מ"ה 839 513765347-00000000000839-0839-000

מסלול כספית ללא מניות בעלת מח"מ מקסימלי של 90 יום. כל הכספים יושקעו במזומנים, פיקדונות שקליים לא צמודים, נע"מים, מק"מ או אג"ח לא...

למידע נוסף
0.18% ינואר- ספטמבר 2019
0.03% ינואר- דצמבר 2018
פסגות מסלולית לפיצויים | מספר מ"ה 616 513765347-00000000000616-0616-000
פסגות פיצויים אג"ח2 | מספר מ"ה 1225 513765347-00000000000237-1225-000

מסלול אג"ח ללא מניות, שבו לפחות 80% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח ממשלתיות ו/או בנכסים המדורגים AA לפחות

למידע נוסף
5.51% ינואר- ספטמבר 2019
0.66%- ינואר- דצמבר 2018