מ"ה 872 פסגות מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה 12 513765347-00000000000872-0872-000

 • נכסי הקופה יושקעו במגוון אפיקי השקעה בהתאם להתפתחויות בשווקים הפיננסיים, כפי שיוחלט על ידי החברה המנהלת והחלטת ועדת ההשקעות
 • שווי נכסים 85,726 אלפי ש"ח נכון לתאריך 28/02/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 35% נכון לתאריך 28/02/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.93%ינואר- פברואר 2017 2.20%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 28/02/2017

  • 17% מניות בארץ
  • 18% מניות בחוץ לארץ
  • 13% אגח ממשלתי צמוד
  • 18% אגח ממשלתי שקלי
  • 15% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 6% אגח קונצרני שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה872
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה21/09/2003
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2015: --
 • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2015: 0.37%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2015: 0.10%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2015: 0.06%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f