מ"ה 872 פסגות מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה 12 513765347-00000000000872-0872-000

 • נכסי הקופה יושקעו במגוון אפיקי השקעה בהתאם להתפתחויות בשווקים הפיננסיים, כפי שיוחלט על ידי החברה המנהלת והחלטת ועדת ההשקעות
 • שווי נכסים 69,123 אלפי ש"ח נכון לתאריך 26/09/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 33% נכון לתאריך 26/09/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

7.91%ינואר- ספטמבר 2019 1.91%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 26/09/2019

  • 14% מניות בארץ
  • 19% מניות בחוץ לארץ
  • 12% אגח ממשלתי צמוד
  • 17% אגח ממשלתי שקלי
  • 13% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 7% אגח קונצרני שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 7% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה872
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה21/09/2003
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.39%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.13%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.09%
להצטרפות

תקנונים ודוחות