מ"ה 872 פסגות מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה 12 513765347-00000000000872-0872-000

 • ​נכסי הקופה יושקעו במגוון אפיקי השקעה בהתאם להתפתחויות בשווקים הפיננסיים, כפי שיוחלט על ידי החברה המנהלת והחלטת ועדת ההשקעות
 • שווי נכסים 47,001 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 45% נכון לתאריך 31/01/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.89%ינואר- ינואר 2021 3.41%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/01/2021

  • 15% מניות בארץ
  • 30% מניות בחו"ל
  • 9% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 12% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 12% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 7% אג"ח קונצרני שקלי
  • 7% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה872
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה21/09/2003
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.39%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.07%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.05%
להצטרפות

תקנונים ודוחות