מ"ה 872 פסגות מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה 12 513765347-00000000000872-0872-000

 • נכסי הקופה יושקעו במגוון אפיקי השקעה בהתאם להתפתחויות בשווקים הפיננסיים, כפי שיוחלט על ידי החברה המנהלת והחלטת ועדת ההשקעות
 • שווי נכסים 80,087 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/09/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 35% נכון לתאריך 30/09/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

4.18%ינואר- ספטמבר 2017 2.20%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/09/2017

  • 16% מניות בארץ
  • 19% מניות בחוץ לארץ
  • 10% אגח ממשלתי צמוד
  • 19% אגח ממשלתי שקלי
  • 15% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אגח קונצרני שקלי
  • 9% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה872
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה21/09/2003
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.36%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.10%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.07%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f