מ"ה 872 פסגות מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה 12 513765347-00000000000872-0872-000

 • נכסי הקופה יושקעו במגוון אפיקי השקעה בהתאם להתפתחויות בשווקים הפיננסיים, כפי שיוחלט על ידי החברה המנהלת והחלטת ועדת ההשקעות
 • שווי נכסים 68,459 אלפי ש"ח נכון לתאריך 28/06/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 36% נכון לתאריך 28/06/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.13%ינואר- יוני 2018 6.60%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 28/06/2018

  • 16% מניות בארץ
  • 20% מניות בחוץ לארץ
  • 9% אגח ממשלתי צמוד
  • 17% אגח ממשלתי שקלי
  • 15% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 6% אגח קונצרני שקלי
  • 10% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 3% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה872
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה21/09/2003
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.38%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.12%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.08%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f