מ"ה 845 פסגות שיא פיצויים עד 10% מניות 7

 • מסלול כללי, עם חשיפה של עד 10% למניות ובנגזרים של מניות ומדדי מניות בחו"ל
 • שווי נכסים 95,919 אלפי ש"ח נכון לתאריך 27/09/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 10% נכון לתאריך 27/09/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.87%ינואר- ספטמבר 2018 3.71%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 27/09/2018

  • 5% מניות בארץ
  • 5% מניות בחוץ לארץ
  • 20% אגח ממשלתי צמוד
  • 30% אגח ממשלתי שקלי
  • 18% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 6% אגח קונצרני שקלי
  • 11% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה30/06/2003
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.45%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.06%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.04%
להצטרפות

תקנונים ודוחות