מ"ה 845 פסגות שיא פיצויים עד 10% מניות 7

 • ​מסלול כללי, עם חשיפה של עד 10% למניות ובנגזרים של מניות ומדדי מניות בחו"ל
 • שווי נכסים 75,283 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/06/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 9% נכון לתאריך 30/06/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

2.55%ינואר- יוני 2021 1.33%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/06/2021

  • 3% מניות בארץ
  • 6% מניות בחו"ל
  • 20% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 22% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 16% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 9% אג"ח קונצרני שקלי
  • 12% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 9% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה30/06/2003
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.38%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.05%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: 0.03%
להצטרפות

תקנונים ודוחות