מ"ה 845 פסגות שיא פיצויים עד 10% מניות 7

 • מסלול כללי, עם חשיפה של עד 10% למניות ובנגזרים של מניות ומדדי מניות בחו"ל
 • שווי נכסים 95,798 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/04/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 9% נכון לתאריך 30/04/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.07%ינואר- אפריל 2018 3.71%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/04/2018

  • 4% מניות בארץ
  • 5% מניות בחוץ לארץ
  • 21% אגח ממשלתי צמוד
  • 31% אגח ממשלתי שקלי
  • 17% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 6% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 1% פקדונות והלוואות
  • 1% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 11% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 3% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה30/06/2003
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.45%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.06%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.04%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f