מ"ה 845 פסגות שיא פיצויים עד 10% מניות 7

 • ​מסלול כללי, עם חשיפה של עד 10% למניות ובנגזרים של מניות ומדדי מניות בחו"ל
 • שווי נכסים 89,407 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 9% נכון לתאריך 30/11/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

6.94%ינואר- נובמבר 2019 0.75%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/11/2019

  • 4% מניות בארץ
  • 5% מניות בחו"ל
  • 21% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 28% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 17% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 8% אג"ח קונצרני שקלי
  • 9% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 7% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה30/06/2003
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.43%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.07%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.04%
להצטרפות

תקנונים ודוחות