מ"ה 845 פסגות שיא פיצויים עד 10% מניות 7

 • ​מסלול כללי, עם חשיפה של עד 10% למניות ובנגזרים של מניות ומדדי מניות בחו"ל
 • שווי נכסים 85,051 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 10% נכון לתאריך 31/12/2020

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.33%ינואר- דצמבר 2020 7.29%ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2020

  • 4% מניות בארץ
  • 6% מניות בחו"ל
  • 19% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 25% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 19% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 11% אג"ח קונצרני שקלי
  • 10% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 3% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה30/06/2003
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.39%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.04%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.03%
להצטרפות

תקנונים ודוחות