מ"ה 845 פסגות שיא פיצויים עד 10% מניות 7

  • מסלול כללי, עם חשיפה של עד 10% למניות ובנגזרים של מניות ומדדי מניות בחו"ל
  • שווי נכסים 106,071 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/03/2017
  • אחוז השקעה מנייתי 10% נכון לתאריך 31/03/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.34%ינואר- מרץ 2017 1.72%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/03/2017

    • 5% מניות בארץ
    • 5% מניות בחוץ לארץ
    • 23% אגח ממשלתי צמוד
    • 32% אגח ממשלתי שקלי
    • 16% אגח קונצרני צמוד מדד
    • 5% אגח קונצרני שקלי
    • 10% אגח קונצרני צמוד מטח
    • 0% פקדונות והלוואות
    • 3% מזומנים ושווי מזומנים
    • 1% אגח קונצרני לא סחיר
    • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
    • 0% אחר

נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • תאריך הקמה30/06/2003
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2016: --
  • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.47%
  • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.05%
  • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.03%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

  • f