מ"ה 845 פסגות שיא פיצויים עד 10% מניות 7

 • מסלול כללי, עם חשיפה של עד 10% למניות ובנגזרים של מניות ומדדי מניות בחו"ל
 • שווי נכסים 89,188 אלפי ש"ח נכון לתאריך 26/09/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 9% נכון לתאריך 26/09/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

6.14%ינואר- ספטמבר 2019 0.75%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 26/09/2019

  • 4% מניות בארץ
  • 5% מניות בחוץ לארץ
  • 24% אגח ממשלתי צמוד
  • 26% אגח ממשלתי שקלי
  • 17% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 8% אגח קונצרני שקלי
  • 10% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה30/06/2003
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.43%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.07%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.04%
להצטרפות

תקנונים ודוחות