מ"ה 845 פסגות שיא פיצויים עד 10% מניות 7

 • מסלול כללי, עם חשיפה של עד 10% למניות ובנגזרים של מניות ומדדי מניות בחו"ל
 • שווי נכסים 108,395 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 10% נכון לתאריך 31/01/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.11% ינואר 2017 1.72%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/01/2017

  • 5% מניות בארץ
  • 5% מניות בחוץ לארץ
  • 23% אגח ממשלתי צמוד
  • 32% אגח ממשלתי שקלי
  • 17% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אגח קונצרני שקלי
  • 10% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה30/06/2003
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2015: --
 • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2015: 0.51%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2015: 0.07%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2015: 0.03%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f