מ"ה 845 פסגות שיא פיצויים עד 10% מניות 7

 • מסלול כללי, עם חשיפה של עד 10% למניות ובנגזרים של מניות ומדדי מניות בחו"ל
 • שווי נכסים 89,336 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 10% נכון לתאריך 31/01/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.54%ינואר 2019 0.75%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/01/2019

  • 5% מניות בארץ
  • 5% מניות בחוץ לארץ
  • 23% אגח ממשלתי צמוד
  • 25% אגח ממשלתי שקלי
  • 17% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 7% אגח קונצרני שקלי
  • 10% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה30/06/2003
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.45%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.06%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.04%
להצטרפות

תקנונים ודוחות