מ"ה 844 פסגות שיא פיצויים מניות 8 513765347-00000000000839-0844-000

 • מסלול מנייתי, לפחות 50% מנכסיי הקופה יושקעו במניות בנגזרים של מניות ומדדי מניות בארץ ובחו"ל
 • שווי נכסים 10,881 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/11/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 97% נכון לתאריך 29/11/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

2.84%ינואר- נובמבר 2018 12.61%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 29/11/2018

  • 46% מניות בארץ
  • 51% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה30/06/2003
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.36%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.23%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.17%
להצטרפות

תקנונים ודוחות