מ"ה 844 פסגות שיא פיצויים מניות 8 513765347-00000000000839-0844-000

 • ​מסלול מנייתי, לפחות 50% מנכסיי הקופה יושקעו במניות בנגזרים של מניות ומדדי מניות בארץ ובחו"ל
 • שווי נכסים 8,651 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/07/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 91% נכון לתאריך 29/07/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

10.21%ינואר- יולי 2021 6.75%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 29/07/2021

  • 26% מניות בארץ
  • 67% מניות בחו"ל
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 0% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 4% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה30/06/2003
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.45%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.15%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: 0.11%

תקנונים ודוחות