מ"ה 844 פסגות שיא פיצויים מניות 8 513765347-00000000000839-0844-000

 • ​מסלול מנייתי, לפחות 50% מנכסיי הקופה יושקעו במניות בנגזרים של מניות ומדדי מניות בארץ ובחו"ל
 • שווי נכסים 8,008 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 96% נכון לתאריך 31/10/2020

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

7.17%-ינואר- אוקטובר 2020 19.58%ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/10/2020

  • 37% מניות בארץ
  • 59% מניות בחו"ל
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 0% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה30/06/2003
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.43%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.14%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.09%
להצטרפות

תקנונים ודוחות