מ"ה 844 פסגות שיא פיצויים מניות 8 513765347-00000000000839-0844-000

 • מסלול מנייתי, לפחות 50% מנכסיי הקופה יושקעו במניות בנגזרים של מניות ומדדי מניות בארץ ובחו"ל
 • שווי נכסים 15,377 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 92% נכון לתאריך 31/12/2016

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

5.88%ינואר- דצמבר 2016 4.83%ינואר- דצמבר 2015

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2016

  • 46% מניות בארץ
  • 46% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 2% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה30/06/2003
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת 2015: 0.41%
 • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת 2015: 0.48%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f