מ"ה 843 פסגות מגוון מניות חו"ל * 10

  • לפחות 50% יושקעו במניות בחו"ל ובנגזרים על מניות ומדדי מניות בחו"ל

נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת : 0%
  • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת : 0%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f