מ"ה 842 פסגות שיא פיצויים מדדית ללא מניות 5 513765347-00000000000839-0842-000

 • ​מסלול מדדית ללא מניות, שבו לפחות 75% מנכסיי המסלול יושקעו באג"ח צמודות למדד, לפחות 50% באג"ח מדינה
 • שווי נכסים 21,305 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/08/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 31/08/2020

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.04%-ינואר- אוגוסט 2020 6.44%ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/08/2020

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 49% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 2% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 41% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 3% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה30/06/2003
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.61%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.00%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות