מ"ה 842 פסגות שיא פיצויים מדדית ללא מניות 5 513765347-00000000000839-0842-000

 • מסלול מדדית ללא מניות, שבו לפחות 75% מנכסיי המסלול יושקעו באג"ח צמודות למדד, לפחות 50% באג"ח מדינה
 • שווי נכסים 30,903 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 30/11/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

3.07%ינואר- נובמבר 2017 1.12%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/11/2017

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 53% אגח ממשלתי צמוד
  • 9% אגח ממשלתי שקלי
  • 34% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 1% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה30/06/2003
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.52%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: --
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f