מ"ה 842 פסגות שיא פיצויים מדדית ללא מניות 5 513765347-00000000000839-0842-000

 • מסלול מדדית ללא מניות, שבו לפחות 75% מנכסיי המסלול יושקעו באג"ח צמודות למדד, לפחות 50% באג"ח מדינה
 • שווי נכסים 49,508 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 31/10/2016

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.59%ינואר- אוקטובר 2016 0.40%ינואר- דצמבר 2015

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/10/2016

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 56% אגח ממשלתי צמוד
  • 10% אגח ממשלתי שקלי
  • 31% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 1% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה30/06/2003
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת 2014: 0.57%
 • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת 2014: 0.03%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f