מ"ה 840 פסגות שיא פיצויים שקלית ללא מניות 6 513765347-00000000000839-0840-000

 • מסלול שקלי, שבו לפחות 95% מנכסיי המסלול יושקעו בפיקדונות שקליים ו/או מק"מ ו/או אג"ח שאינן צמודות למדד
 • שווי נכסים 12,161 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 31/12/2016

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.20%ינואר- דצמבר 2016 2.43%ינואר- דצמבר 2015

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2016

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 76% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 18% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה30/06/2003
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת 2015: 0.67%
 • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת 2015: 0.05%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f