מ"ה 840 פסגות שיא פיצויים שקלית ללא מניות 6 513765347-00000000000839-0840-000

 • מסלול שקלי, שבו לפחות 95% מנכסיי המסלול יושקעו בפיקדונות שקליים ו/או מק"מ ו/או אג"ח שאינן צמודות למדד
 • שווי נכסים 7,725 אלפי ש"ח נכון לתאריך 27/09/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 27/09/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.75%-ינואר- ספטמבר 2018 2.93%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 27/09/2018

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 55% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 39% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה30/06/2003
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.60%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.02%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות