מ"ה 839 פסגות שיא פיצויים כספית 4 513765347-00000000000839-0839-000

 • ​מסלול כספית ללא מניות בעלת מח"מ מקסימלי של 90 יום. כל הכספים יושקעו במזומנים, פיקדונות שקליים לא צמודים, נע"מים, מק"מ או אג"ח לא צמודות
 • שווי נכסים 2,210 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 31/10/2020

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.09%ינואר- אוקטובר 2020 0.22%ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/10/2020

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 85% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 3% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 11% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה30/06/2003
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.56%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.01%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות