מ"ה 683 פסגות גמל מסלולית לפיצויים 9

נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת : --
  • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת : --
  • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת : --
  • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת : --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f