מ"ה 635 פסגות קופה לתשלום דמי מחלה 513765347-00000000000635-0635-000

 • נכסי הקופה יושקעו במגוון אפיקי השקעה בהתאם להתפתחויות בשווקים הפיננסיים, כפי שיוחלט על ידי החברה המנהלת והחלטת ועדת ההשקעות
 • שווי נכסים 15,310 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2013
 • אחוז השקעה מנייתי 32% נכון לתאריך 31/12/2013

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

8.27% ינואר- דצמבר 2013 9.60% ינואר- דצמבר 2012

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2013

  • 15% מניות בארץ
  • 17% מניות בחוץ לארץ
  • 9% אגח ממשלתי צמוד
  • 23% אגח ממשלתי שקלי
  • 15% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 6% אגח קונצרני שקלי
  • 6% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 7% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה16/11/1998
 • הקופה מתופעלת בבנקלאומי
 • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2014: --
 • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2014: 0.65%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2014: 0.11%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2014: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f