מ"ה 616 פסגות מסלולית לפיצויים 513765347-00000000000616-0616-000

 • שווי נכסים אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 35% נכון לתאריך 31/12/2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2016

  • 17% מניות בארץ
  • 18% מניות בחוץ לארץ
  • 14% אגח ממשלתי צמוד
  • 18% אגח ממשלתי שקלי
  • 12% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 7% אגח קונצרני שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 2% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה616
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה29/04/1998
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת 2014: 0.32%
 • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת 2014: 0.05%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f