מ"ה 616 פסגות מסלולית לפיצויים 513765347-00000000000616-0616-000

​​

 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 31/03/2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/03/2018

  • 16% מניות בארץ
  • 19% מניות בחו"ל
  • 13% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 16% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 13% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 8% אג"ח קונצרני שקלי
  • 7% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 1% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה616
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה29/04/1998
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.31%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.17%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: 0.05%
להצטרפות

תקנונים ודוחות