מ"ה 616 פסגות מסלולית לפיצויים 513765347-00000000000616-0616-000

 • שווי נכסים אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/03/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 35% נכון לתאריך 31/03/2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/03/2018

  • 16% מניות בארץ
  • 19% מניות בחוץ לארץ
  • 13% אגח ממשלתי צמוד
  • 16% אגח ממשלתי שקלי
  • 13% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 8% אגח קונצרני שקלי
  • 7% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 1% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה616
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה29/04/1998
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: --
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.05%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.03%
להצטרפות

תקנונים ודוחות