מ"ה 237 פסגות פיצויים כללי 11 513765347-00000000000237-0237-000

 • מסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, קונצרני, מט"ח, מניות וכיוצ"ב)
 • שווי נכסים 938,683 אלפי ש"ח נכון לתאריך 26/09/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 35% נכון לתאריך 26/09/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

8.00%ינואר- ספטמבר 2019 2.02%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 26/09/2019

  • 15% מניות בארץ
  • 20% מניות בחוץ לארץ
  • 11% אגח ממשלתי צמוד
  • 16% אגח ממשלתי שקלי
  • 14% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 6% אגח קונצרני שקלי
  • 7% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 2% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 2% אגח קונצרני לא סחיר
  • 3% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה237
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/04/1966
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.67%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.15%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.13%
להצטרפות

תקנונים ודוחות