מ"ה 237 פסגות פיצויים כללי 11 513765347-00000000000237-0237-000

 • מסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, קונצרני, מט"ח, מניות וכיוצ"ב)
 • שווי נכסים 1,092,055 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 35% נכון לתאריך 30/11/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

5.21%ינואר- נובמבר 2017 2.58%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/11/2017

  • 16% מניות בארץ
  • 19% מניות בחוץ לארץ
  • 10% אגח ממשלתי צמוד
  • 17% אגח ממשלתי שקלי
  • 13% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 3% אגח קונצרני שקלי
  • 7% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 2% פקדונות והלוואות
  • 7% מזומנים ושווי מזומנים
  • 3% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 3% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה237
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/04/1966
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.72%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.16%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.13%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f