מ"ה 237 פסגות פיצויים כללי 11 513765347-00000000000237-0237-000

 • מסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, קונצרני, מט"ח, מניות וכיוצ"ב)
 • שווי נכסים 997,348 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/11/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 36% נכון לתאריך 29/11/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.89%ינואר- נובמבר 2018 5.94%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 29/11/2018

  • 16% מניות בארץ
  • 20% מניות בחוץ לארץ
  • 9% אגח ממשלתי צמוד
  • 19% אגח ממשלתי שקלי
  • 14% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 4% אגח קונצרני שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 2% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 3% אגח קונצרני לא סחיר
  • 3% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה237
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/04/1966
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.70%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.17%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.15%
להצטרפות

תקנונים ודוחות