מ"ה 237 פסגות פיצויים כללי 11 513765347-00000000000237-0237-000

 • ​מסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, קונצרני, מט"ח, מניות וכיוצ"ב)
 • שווי נכסים 945,497 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 34% נכון לתאריך 30/11/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

10.14%ינואר- נובמבר 2019 2.02%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/11/2019

  • 15% מניות בארץ
  • 19% מניות בחו"ל
  • 9% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 17% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 15% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 6% אג"ח קונצרני שקלי
  • 7% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 1% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 2% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 8% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה237
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/04/1966
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.67%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.15%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.13%
להצטרפות

תקנונים ודוחות