מ"ה 237 פסגות פיצויים כללי 11 513765347-00000000000237-0237-000

 • מסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, קונצרני, מט"ח, מניות וכיוצ"ב)
 • שווי נכסים 1,062,928 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 34% נכון לתאריך 31/12/2016

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

2.58%ינואר- דצמבר 2016 2.35%ינואר- דצמבר 2015

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/12/2016

  • 16% מניות בארץ
  • 18% מניות בחוץ לארץ
  • 10% אגח ממשלתי צמוד
  • 19% אגח ממשלתי שקלי
  • 13% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 3% אגח קונצרני שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 2% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 4% אגח קונצרני לא סחיר
  • 1% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 3% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה237
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/04/1966
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת 2015: 0.78%
 • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת 2015: 0.11%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f