מ"ה 237 פסגות פיצויים כללי 11 513765347-00000000000237-0237-000

 • ​מסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, קונצרני, מט"ח, מניות וכיוצ"ב)
 • שווי נכסים 786,380 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/08/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 48% נכון לתאריך 31/08/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

10.85%ינואר- אוגוסט 2021 3.92%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/08/2021

  • 10% מניות בארץ
  • 27% מניות בחו"ל
  • 13% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 20% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 5% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 3% אג"ח קונצרני שקלי
  • 2% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 2% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 7% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 7% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה237
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/04/1966
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.69%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.23%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: 0.16%

תקנונים ודוחות