מ"ה 237 פסגות פיצויים כללי 11 513765347-00000000000237-0237-000

 • מסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, קונצרני, מט"ח, מניות וכיוצ"ב)
 • שווי נכסים 1,057,235 אלפי ש"ח נכון לתאריך 28/02/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 37% נכון לתאריך 28/02/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.19%ינואר- פברואר 2018 5.94%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 28/02/2018

  • 17% מניות בארץ
  • 20% מניות בחוץ לארץ
  • 11% אגח ממשלתי צמוד
  • 18% אגח ממשלתי שקלי
  • 13% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 4% אגח קונצרני שקלי
  • 7% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 2% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 3% אגח קונצרני לא סחיר
  • 2% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה237
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/04/1966
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.70%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.17%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.15%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f