מ"ה 237 פסגות פיצויים כללי 11 513765347-00000000000237-0237-000

 • ​מסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, קונצרני, מט"ח, מניות וכיוצ"ב)
 • שווי נכסים 683,016 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 46% נכון לתאריך 31/01/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.04%ינואר- ינואר 2021 3.92%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/01/2021

  • 16% מניות בארץ
  • 28% מניות בחו"ל
  • 7% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 9% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 10% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 6% אג"ח קונצרני שקלי
  • 6% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 2% פקדונות והלוואות
  • 6% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 6% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה237
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/04/1966
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.65%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.14%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.12%
להצטרפות

תקנונים ודוחות