מ"ה 237 פסגות פיצויים כללי 11 513765347-00000000000237-0237-000

 • ​מסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, קונצרני, מט"ח, מניות וכיוצ"ב)
 • שווי נכסים 676,317 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 39% נכון לתאריך 31/10/2020

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

2.33%-ינואר- אוקטובר 2020 10.98%ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/10/2020

  • 15% מניות בארץ
  • 23% מניות בחו"ל
  • 8% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 17% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 11% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אג"ח קונצרני שקלי
  • 7% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 2% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 6% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה237
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/04/1966
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.65%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.14%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.12%
להצטרפות

תקנונים ודוחות