מ"ה 1912 פסגות עתיד גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי כללי 513765347-00000000001309-1912-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אגרות חוב סחירות ושאינן סחירות, ניירות ערך מסחריים ו/או הלוואות שאינן סחירות, ו/או אג"ח להמרה  ו/או פיקדונות. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף על פי לשיקול דעת וועדת השקעות. ​

 • שווי נכסים 27,459 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/03/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 31/03/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

6.14%ינואר- יוני 2021 5.32%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/03/2021

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 0% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.10%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.29%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: 0.07%
להצטרפות

תקנונים ודוחות