מ"ה 150 פסגות שיא פיצויים כללי 3 513765347-00000000000839-0150-000

 • מסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, קונצרני, מט"ח ומניות וכיוצ"ב)
 • שווי נכסים 116,254 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 34% נכון לתאריך 31/01/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.47% ינואר 2017 2.49%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/01/2017

  • 16% מניות בארץ
  • 18% מניות בחוץ לארץ
  • 9% אגח ממשלתי צמוד
  • 19% אגח ממשלתי שקלי
  • 17% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 3% אגח קונצרני שקלי
  • 7% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 6% מזומנים ושווי מזומנים
  • 3% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה06/09/1995
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2015: --
 • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2015: 0.60%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2015: 0.12%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2015: 0.06%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f