מ"ה 150 פסגות שיא פיצויים כללי 3 513765347-00000000000839-0150-000

 • מסלול כללי עם ניהול גמיש של אפיקי ההשקעה השונים (שקלי, צמוד, קונצרני, מט"ח ומניות וכיוצ"ב)
 • שווי נכסים 118,193 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 37% נכון לתאריך 31/01/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

2.75%ינואר 2019 2.08%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/01/2019

  • 17% מניות בארץ
  • 20% מניות בחוץ לארץ
  • 10% אגח ממשלתי צמוד
  • 15% אגח ממשלתי שקלי
  • 17% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אגח קונצרני שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה06/09/1995
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.54%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.10%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.08%
להצטרפות

תקנונים ודוחות