מ"ה 1309 פסגות עתיד גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית מסלול אג"ח 13 513765347-00000000001309-1309-000

 • נכסי הקופה יושקעו עפ"י שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות הדין.
 • שווי נכסים 100,347 אלפי ש"ח נכון לתאריך 28/02/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 28/02/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.06%ינואר- פברואר 2017 0.75%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 28/02/2017

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 39% אגח ממשלתי צמוד
  • 44% אגח ממשלתי שקלי
  • 11% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 4% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1309
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה06/04/2008
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2015: --
 • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2015: 0.19%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2015: --
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2015: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f