מ"ה 1309 פסגות עתיד גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית מסלול אג"ח 13 513765347-00000000001309-1309-000

 • נכסי הקופה יושקעו עפ"י שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות הדין.
 • שווי נכסים 98,881 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/08/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 31/08/2016

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.79%ינואר- אוגוסט 2016 1.20%ינואר- דצמבר 2015

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/08/2016

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 42% אגח ממשלתי צמוד
  • 38% אגח ממשלתי שקלי
  • 11% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 4% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1309
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה06/04/2008
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת 2014: 0.21%
 • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת 2014: 0.03%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f