מ"ה 1309 פסגות עתיד גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית מסלול אג"ח 13 513765347-00000000001309-1309-000

  • נכסי הקופה יושקעו עפ"י שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות הדין.
  • שווי נכסים 104,263 אלפי ש"ח נכון לתאריך 28/02/2018
  • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 28/02/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.42%-ינואר- פברואר 2018 2.94%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 28/02/2018

    • 0% מניות בארץ
    • 0% מניות בחוץ לארץ
    • 36% אגח ממשלתי צמוד
    • 39% אגח ממשלתי שקלי
    • 14% אגח קונצרני צמוד מדד
    • 5% אגח קונצרני שקלי
    • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
    • 0% פקדונות והלוואות
    • 5% מזומנים ושווי מזומנים
    • 0% אגח קונצרני לא סחיר
    • 0% נכסים אלטרנטיביים
    • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
    • 1% אחר

נתונים כלליים

  • מספר קופה1309
  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • תאריך הקמה06/04/2008
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
  • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.20%
  • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.01%
  • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.00%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

  • f