מ"ה 1309 פסגות עתיד גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית מסלול אג"ח 13 513765347-00000000001309-1309-000

 • נכסי הקופה יושקעו עפ"י שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות הדין.
 • שווי נכסים 130,516 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 31/10/2020

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.12%-ינואר- אוקטובר 2020 6.21%ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/10/2020

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 32% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 42% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 14% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 8% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1309
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה06/04/2008
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.20%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.01%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.00%
להצטרפות

תקנונים ודוחות