מ"ה 1283 פסגות מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית 513765347-00000000001283-1283-000

 • שווי נכסים אלפי ש"ח נכון לתאריך 01/01/0001

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 01/01/0001

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 100% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1283
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה16/12/2007
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2012: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2012: 1.77%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2012: --
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2012: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות