מ"ה 1283 פסגות מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית 513765347-00000000001283-1283-000

 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 01/01/0001

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 01/01/0001

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 0% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1283
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה16/12/2007
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2012: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2012: 1.77%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2012: --
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2012: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות