מ"ה 1225 פסגות פיצויים אג"ח 2 513765347-00000000000237-1225-000

 • מסלול אג"ח ללא מניות, שבו לפחות 80% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח ממשלתיות ו/או בנכסים המדורגים AA לפחות
 • שווי נכסים 41,610 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 30/11/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

2.94%ינואר- נובמבר 2017 1.39%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/11/2017

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 21% אגח ממשלתי צמוד
  • 40% אגח ממשלתי שקלי
  • 23% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 3% אגח קונצרני שקלי
  • 9% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה27/05/2007
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.78%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.02%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.01%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f