מ"ה 1225 פסגות פיצויים אג"ח 2 513765347-00000000000237-1225-000

 • מסלול אג"ח ללא מניות, שבו לפחות 80% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח ממשלתיות ו/או בנכסים המדורגים AA לפחות
 • שווי נכסים 43,731 אלפי ש"ח נכון לתאריך 28/02/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 28/02/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.11%ינואר- פברואר 2017 1.39%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 28/02/2017

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 21% אגח ממשלתי צמוד
  • 42% אגח ממשלתי שקלי
  • 24% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 2% אגח קונצרני שקלי
  • 6% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה27/05/2007
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2015: --
 • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2015: 0.85%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2015: 0.02%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2015: 0.01%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f