מ"ה 1225 פסגות פיצויים אג"ח 2 513765347-00000000000237-1225-000

 • מסלול אג"ח ללא מניות, שבו לפחות 80% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח ממשלתיות ו/או בנכסים המדורגים AA לפחות
 • שווי נכסים 47,389 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/09/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 30/09/2016

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.95%ינואר- ספטמבר 2016 1.27%ינואר- דצמבר 2015

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/09/2016

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 23% אגח ממשלתי צמוד
  • 41% אגח ממשלתי שקלי
  • 24% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 2% אגח קונצרני שקלי
  • 6% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 1% מזומנים ושווי מזומנים
  • 2% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה27/05/2007
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת 2014: 0.79%
 • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת 2014: 0.02%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f