מ"ה 1225 פסגות פיצויים אג"ח 2 513765347-00000000000237-1225-000

 • מסלול אג"ח ללא מניות, שבו לפחות 80% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח ממשלתיות ו/או בנכסים המדורגים AA לפחות
 • שווי נכסים 34,389 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/03/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 31/03/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

2.43%ינואר- מרס 2019 0.66%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/03/2019

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 18% אגח ממשלתי צמוד
  • 33% אגח ממשלתי שקלי
  • 24% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 6% אגח קונצרני שקלי
  • 12% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה27/05/2007
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.73%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.06%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.04%
להצטרפות

תקנונים ודוחות