מ"ה 1225 פסגות פיצויים אג"ח 2 513765347-00000000000237-1225-000

 • מסלול אג"ח ללא מניות, שבו לפחות 80% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח ממשלתיות ו/או בנכסים המדורגים AA לפחות
 • שווי נכסים 30,818 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/07/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 31/07/2020

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1%-ינואר- יולי 2020 6.23%ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/07/2020

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 17% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 32% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 25% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 11% אג"ח קונצרני שקלי
  • 11% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה27/05/2007
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.73%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.04%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.03%
להצטרפות

תקנונים ודוחות