מ"ה 1223 פסגות פיצויים בטא 1 513765347-00000000000237-1223-000

 • מסלול כללי-אגרסיבי, לפחות 10% מנכסי הקופה יושקעו במניות או בני"ע המירים למניות
 • שווי נכסים 87,837 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/04/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 45% נכון לתאריך 30/04/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.16%-ינואר- אפריל 2018 7.55%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/04/2018

  • 21% מניות בארץ
  • 24% מניות בחוץ לארץ
  • 6% אגח ממשלתי צמוד
  • 13% אגח ממשלתי שקלי
  • 16% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אגח קונצרני שקלי
  • 2% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 1% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 8% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה27/05/2007
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.39%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.13%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.10%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f