מ"ה 1223 פסגות פיצויים בטא 1 513765347-00000000000237-1223-000

 • מסלול כללי-אגרסיבי, לפחות 10% מנכסי הקופה יושקעו במניות או בני"ע המירים למניות
 • שווי נכסים 94,569 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/06/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 53% נכון לתאריך 30/06/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

7.08%ינואר- יוני 2021 2.78%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/06/2021

  • 15% מניות בארץ
  • 39% מניות בחו"ל
  • 5% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 9% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 10% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 4% אג"ח קונצרני שקלי
  • 6% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 2% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 4% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה27/05/2007
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.34%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.30%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: 0.10%
להצטרפות

תקנונים ודוחות