מ"ה 1223 פסגות פיצויים בטא 1 513765347-00000000000237-1223-000

 • מסלול כללי-אגרסיבי, לפחות 10% מנכסי הקופה יושקעו במניות או בני"ע המירים למניות
 • שווי נכסים 93,479 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 54% נכון לתאריך 31/01/2021

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.96%ינואר- ינואר 2021 2.78%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/01/2021

  • 18% מניות בארץ
  • 37% מניות בחו"ל
  • 5% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 8% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 12% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אג"ח קונצרני שקלי
  • 6% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 2% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה27/05/2007
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.37%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.10%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.08%
להצטרפות

תקנונים ודוחות