מ"ה 1223 פסגות פיצויים בטא 1 513765347-00000000000237-1223-000

 • מסלול כללי-אגרסיבי, לפחות 10% מנכסי הקופה יושקעו במניות או בני"ע המירים למניות
 • שווי נכסים 87,806 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/08/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 43% נכון לתאריך 31/08/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

4.42%ינואר- אוגוסט 2017 3.90%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/08/2017

  • 20% מניות בארץ
  • 23% מניות בחוץ לארץ
  • 14% אגח ממשלתי צמוד
  • 6% אגח ממשלתי שקלי
  • 3% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 8% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 6% פקדונות והלוואות
  • 1% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 17% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה27/05/2007
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.40%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.12%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.07%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f