מ"ה 1223 פסגות פיצויים בטא 1 513765347-00000000000237-1223-000

 • מסלול כללי-אגרסיבי, לפחות 10% מנכסי הקופה יושקעו במניות או בני"ע המירים למניות
 • שווי נכסים 89,600 אלפי ש"ח נכון לתאריך 26/09/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 43% נכון לתאריך 26/09/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

9.30%ינואר- ספטמבר 2019 2.40%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 26/09/2019

  • 18% מניות בארץ
  • 25% מניות בחוץ לארץ
  • 5% אגח ממשלתי צמוד
  • 13% אגח ממשלתי שקלי
  • 15% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אגח קונצרני שקלי
  • 7% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 2% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 5% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה27/05/2007
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.38%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.15%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.11%
להצטרפות

תקנונים ודוחות