מ"ה 1223 פסגות פיצויים בטא 1 513765347-00000000000237-1223-000

 • מסלול כללי-אגרסיבי, לפחות 10% מנכסי הקופה יושקעו במניות או בני"ע המירים למניות
 • שווי נכסים 90,666 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 45% נכון לתאריך 30/11/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

11.85%ינואר- נובמבר 2019 2.40%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 30/11/2019

  • 20% מניות בארץ
  • 25% מניות בחו"ל
  • 5% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 13% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 16% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 6% אג"ח קונצרני שקלי
  • 6% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 1% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 2% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 5% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה27/05/2007
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.38%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.15%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.11%
להצטרפות

תקנונים ודוחות