מ"ה 1223 פסגות פיצויים בטא 1 513765347-00000000000237-1223-000

 • מסלול כללי-אגרסיבי, לפחות 10% מנכסי הקופה יושקעו במניות או בני"ע המירים למניות
 • שווי נכסים 84,713 אלפי ש"ח נכון לתאריך 28/02/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 43% נכון לתאריך 28/02/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.32%ינואר- פברואר 2017 3.90%ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 28/02/2017

  • 22% מניות בארץ
  • 21% מניות בחוץ לארץ
  • 5% אגח ממשלתי צמוד
  • 15% אגח ממשלתי שקלי
  • 18% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 3% אגח קונצרני שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 3% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה27/05/2007
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2015: --
 • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2015: 0.42%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2015: 0.12%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2015: 0.07%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f