מ"ה 1223 פסגות פיצויים בטא 1 513765347-00000000000237-1223-000

 • מסלול כללי-אגרסיבי, לפחות 10% מנכסי הקופה יושקעו במניות או בני"ע המירים למניות
 • שווי נכסים 86,416 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 42% נכון לתאריך 31/01/2019

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

2.93%ינואר 2019 2.40%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/01/2019

  • 19% מניות בארץ
  • 23% מניות בחוץ לארץ
  • 5% אגח ממשלתי צמוד
  • 13% אגח ממשלתי שקלי
  • 17% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אגח קונצרני שקלי
  • 7% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 2% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 3% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה27/05/2007
 • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.39%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.13%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.10%
להצטרפות

תקנונים ודוחות