מ"ה 1223 פסגות פיצויים בטא 1 513765347-00000000000237-1223-000

 • מסלול כללי-אגרסיבי, לפחות 10% מנכסי הקופה יושקעו במניות או בני"ע המירים למניות
 • שווי נכסים 86,238 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 45% נכון לתאריך 31/10/2020

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

4.34%-ינואר- אוקטובר 2020 12.90%ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקופה נכון לתאריך 31/10/2020

  • 16% מניות בארץ
  • 30% מניות בחו"ל
  • 5% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 13% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 14% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אג"ח קונצרני שקלי
  • 7% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 2% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה27/05/2007
 • הקופה מתופעלת במלם
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.37%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.10%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.08%
להצטרפות

תקנונים ודוחות