מידע על מבטח המשנה בקרן הפנסיה החדשה

פסגות קופות גמל ופנסיה  בע"מ התקשרה בביטוח משנה לכיסוי תביעות של עמיתי הקרן בגין סיכון של מות העמית (קצבת שארים) וסיכון של נכות שנגרמה לעמית אצל מבטח המשנה scor global life se משוויץ (מדורגת AA - על ידי S&P ו- AA -ֹ  על ידי fitchrating).

SCOR הינו מבטח  המשנה  היחיד בקרן. סוג הכיסוי "ביטוח משנה יחסי" Quota share ,תקרת הכיסוי לגבי השתתפות מבטח המשנה הינה נגזרת של  חישוב פעמיים השכר הממוצע במשק ולא יותר מהשכר הקובע  המקסימלי התקנוני, והכל בהתאם לתנאי החיתום הנדרשים על ידי מבטח המשנה ובכפוף לתנאי ההסכם עמו.

חלקו של מבטח משנה הוא  90% בהתאם לדמי הסיכון המשולמים על ידי העמיתים המבוטחים בקרן, בתקרת כיסוי לסכום ביטוח של 50 מיליון דולר ארה"ב לתביעה ולסה"כ תביעות במשך תקופת הביטוח, כאשר הכיסוי מתחדש באופן אוטומטי מדי שנת ביטוח, והכל בכפוף לתנאי ההסכם עם מבטח המשנה.​