מידע על מבטח המשנה בקרן הפנסיה החדשה

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ התקשרה בביטוח משנה לכיסוי תביעות של עמיתי הקרן בגין סיכון של מות העמית (קצבת שארים) וסיכון של נכות שנגרמה לעמית אצל מבטח המשנה Swiss Re משוויץ (מדורגת AA - על ידי S&P ו- Aa3ֹ  על ידי moodys).

Swiss Re הינו מבטח  המשנה  היחיד בקרן. סוג הכיסוי "ביטוח משנה יחסי" Quota share , תקרת הכיסוי לגבי השתתפות מבטח המשנה הינה בהתאם לשכר הקובע  המקסימלי התקנוני, והכל בהתאם לתנאי החיתום הנדרשים על ידי מבטח המשנה ובכפוף לתנאי ההסכם עמו.

חלקו של מבטח משנה הוא  90% בקרן המקיפה ו - 100% בקרן הכללית, ​בהתאם לדמי הסיכון המשולמים על ידי העמיתים המבוטחים בקרן.