רשימת מסלולי קרנות הפנסיה של פסגות

 
שם הקרן
קרן פנסיה מקיפה - פסגות פנסיה לבני 50 ומטה1 513765347-00000000001531-2070-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול....

למידע נוסף
4.32% ינואר- יולי 2017
4.10% ינואר- דצמבר 2016
קרן פנסיה מקיפה - פסגות פנסיה מסלול מניות2 513765347-00000000001531-2071-000

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים האמור תושג באמצעות...

למידע נוסף
4.79% ינואר- יולי 2017
3.08% ינואר- דצמבר 2016
קרן פנסיה מקיפה - פסגות פנסיה לבני 50 עד 60 3 513765347-00000000001531-2072-000

​​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול....

למידע נוסף
2.88% ינואר- יולי 2017
3.14% ינואר- דצמבר 2016
קרן פנסיה מקיפה - פסגות פנסיה לבני 60 ומעלה4 513765347-00000000001531-1693-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול....

למידע נוסף
2.43% ינואר- יולי 2017
2.68% ינואר- דצמבר 2016
קרן פנסיה מקיפה - פסגות פנסיה מקיפה מסלול הלכה5 513765347-00000000001531-2074-000

​מסלול השקעה בכפוף להסדר ההלכתי בו יושקעו הנכסים באג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חו"ל, נגזרים (אופציות וחוזים עתידיים וכו') כפי שיוגדרו...

למידע נוסף
2.63% ינואר- יולי 2017
2.93% ינואר- דצמבר 2016
פסגות פנסיה מקיפה חו"ל11 513765347-00000000001531-9850-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד.  החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא...

למידע נוסף
0.91% ינואר- יולי 2017
3.37% ינואר- דצמבר 2016
פסגות פנסיה מקיפה אג"ח עד 20% מניות12 513765347-00000000001531-9849-000

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה,...

למידע נוסף
2.37% ינואר- יולי 2017
4.03% ינואר- דצמבר 2016
פסגות פנסיה מקיפה מסלול הלכה למקבלי קצבה18 513765347-00000000001531-1703-000

​​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי הלכה יהודית בלבד. ההשקעותבמסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה של וועדת...

למידע נוסף
פסגות פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה19 513765347-00000000001531-2214-000

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של וועדת ההשקעות.נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל...

למידע נוסף
קרן פנסיה כללית - פסגות פנסיה לבני 50 ומטה6 513765347-00000000001532-2065-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

למידע נוסף
2.96% ינואר- יולי 2017
2.03% ינואר- דצמבר 2016
קרן פנסיה כללית - פסגות פנסיה לבני 50 עד 60 8 513765347-00000000001532-2067-000

​​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול

למידע נוסף
2.51% ינואר- יולי 2017
1.94% ינואר- דצמבר 2016
קרן פנסיה כללית - פסגות פנסיה מסלול מניות9 513765347-00000000001532-2066-000

​​נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים האמור תושג באמצעות השקעה...

למידע נוסף
3.94% ינואר- יולי 2017
1.06% ינואר- דצמבר 2016
קרן פנסיה כללית - פסגות פנסיה כללית מסלול הלכה10 513765347-00000000001532-1709-000

​​​מסלול השקעה בכפוף להסדר ההלכתי בו יושקעו הנכסים באג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חו"ל, נגזרים (אופציות וחוזים עתידיים וכו') כפי...

למידע נוסף
1.30% ינואר- יולי 2017
0.61% ינואר- דצמבר 2016
קרן פנסיה כללית - פסגות פנסיה לבני 60 ומעלה13 513765347-00000000001532-2068-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

למידע נוסף
2.48% ינואר- יולי 2017
1.40% ינואר- דצמבר 2016
פסגות פנסיה כללית חו"ל14 513765347-00000000001532-9848-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אגח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד,  בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120%...

למידע נוסף
פסגות פנסיה כללית אג"ח עד 20% מניות15 513765347-00000000001532-9847-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה,...

למידע נוסף
0% ינואר- יולי 2017
0% ינואר- דצמבר 2016
פסגות פנסיה כללית מסלול הלכה למקבלי קצבה16 513765347-00000000001532-1713-000

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי הלכה יהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה של וועדת...

למידע נוסף
פסגות פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה17 513765347-00000000001532-2215-000

​​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של וועדת ההשקעות.

למידע נוסף
f