רשימת מסלולי ההשקעה שבקרנות הפנסיה החדשות

 
שם מסלול השקעה
פסגות פנסיה כללית מסלול הלכה10 513765347-00000000001532-1709-000

​​​מסלול השקעה בכפוף להסדר ההלכתי בו יושקעו הנכסים באג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חו"ל, נגזרים (אופציות וחוזים עתידיים וכו') כפי...

למידע נוסף
0.15%- ינואר- ספטמבר 2018
2.64% ינואר- דצמבר 2017
פסגות פנסיה מקיפה מסלול הלכה5 513765347-00000000001531-2074-000

​מסלול השקעה בכפוף להסדר ההלכתי בו יושקעו הנכסים באג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חו"ל, נגזרים (אופציות וחוזים עתידיים וכו') כפי שיוגדרו...

למידע נוסף
3.95% ינואר- ספטמבר 2018
5.64% ינואר- דצמבר 2017
פסגות פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה חדשים 513765347-00000000001531-12149

מסלול בסיסי למקבלי קצבה חדשים – המסלול הינו למקבלי קצבת נכות או שאירים בגין אירוע מזכה שארע לאחר יום 1 בינואר 2018 או מקבל פנסית זקנה שהחל לקבלה...

למידע נוסף
פסגות פנסיה מקיפה מסלול מניות2 513765347-00000000001531-2071-000

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים האמור תושג באמצעות...

למידע נוסף
5.58% ינואר- ספטמבר 2018
9.33% ינואר- דצמבר 2017
פסגות פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה1 513765347-00000000001531-2070-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול....

למידע נוסף
4.59% ינואר- ספטמבר 2018
8.00% ינואר- דצמבר 2017
פסגות פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 3 513765347-00000000001531-2072-000

​​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול....

למידע נוסף
3.88% ינואר- ספטמבר 2018
6.02% ינואר- דצמבר 2017
פסגות פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה4 513765347-00000000001531-1693-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול....

למידע נוסף
2.62% ינואר- ספטמבר 2018
4.75% ינואר- דצמבר 2017
פסגות פנסיה מקיפה אג"ח עד 20% מניות12 513765347-00000000001531-9849-000

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה,...

למידע נוסף
2.34% ינואר- ספטמבר 2018
4.61% ינואר- דצמבר 2017
פסגות פנסיה מקיפה חו"ל11 513765347-00000000001531-9850-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד.  החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא...

למידע נוסף
5.71% ינואר- ספטמבר 2018
2.86% ינואר- דצמבר 2017
פסגות פנסיה מקיפה מסלול הלכה למקבלי קצבה18 513765347-00000000001531-1703-000

​​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי הלכה יהודית בלבד. ההשקעותבמסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה של וועדת...

למידע נוסף
פסגות פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה19 513765347-00000000001531-2214-000

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של וועדת ההשקעות.נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל...

למידע נוסף
פסגות פנסיה כללית מסלול מניות9 513765347-00000000001532-2066-000

​​נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים האמור תושג באמצעות השקעה...

למידע נוסף
7.03% ינואר- ספטמבר 2018
9.17% ינואר- דצמבר 2017
פסגות פנסיה כללית לבני 50 ומטה6 513765347-00000000001532-2065-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

למידע נוסף
2.97% ינואר- ספטמבר 2018
6.41% ינואר- דצמבר 2017
פסגות פנסיה כללית לבני 50 עד 60 8 513765347-00000000001532-2067-000

​​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול

למידע נוסף
2.37% ינואר- ספטמבר 2018
5.49% ינואר- דצמבר 2017
פסגות פנסיה כללית לבני 60 ומעלה13 513765347-00000000001532-2068-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

למידע נוסף
1.10% ינואר- ספטמבר 2018
4.62% ינואר- דצמבר 2017
פסגות פנסיה כללית חו"ל14 513765347-00000000001532-9848-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אגח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד,  בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120%...

למידע נוסף
0% ינואר - אפריל 2018
0% ינואר- דצמבר 2017
פסגות פנסיה כללית מסלול הלכה למקבלי קצבה16 513765347-00000000001532-1713-000

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי הלכה יהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה של וועדת...

למידע נוסף
פסגות פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה17 513765347-00000000001532-2215-000

​​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של וועדת ההשקעות.

למידע נוסף