מסלולי ביטוח פנסיה חדשה

מסלול עתיר נכות ושאירים כללי

מסלול המקנה למבוטח, בכפוף להוראות תקנון הקרן ולהוראות ההסדר התחיקתי, זכות לקבלת כיסוי ביטוחי מוגדל לפנסית נכות, וכן זכות לקבלת פנסית זקנה בגיל הפרישה שבחר. במידה ולא בחר המבוטח מסלול ביטוחי, יבוטח ממסלול עתיר נכות ושארים לפרישה בגיל 67 לגבר ולאישה (מסלול ברירת מחדל).

מסלול פנסיה מקיפה

מסלול המקנה למבוטח, בכפוף להוראות תקנון הקרן ולהוראות ההסדר התחיקתי, זכות לקבלת פנסיית זקנה בגיל שבחר וכן פנסיית נכות ופנסיית שאירים מלאה, בשיעור מקורב לפנסיית הזקנה הצפויה במועד ההצטרפות.                                           

מסלול עתיר חסכון

מסלול המקנה למבוטח, בכפוף להוראות תקנון הקרן ולהוראות ההסדר התחיקתי, זכות לקבלת פנסיית זקנה מוגדלת בגיל הפרישה שבחר, ביחס למסלול הפנסיה המקיפה, כנגד הפחתת הכיסוי הביטוחי לפנסיית נכות ושאירים המוקנה למבוטח או לשאיריו. 

מסלול עתיר ביטוח

מסלול המקנה למבוטח, בכפוף להוראות תקנון הקרן ולהוראות ההסדר התחיקתי, זכות לקבלת כיסויים ביטוחיים מוגדלים, כנגד הקטנת פנסיית הזקנה שניתן היה לקבל במסלול הפנסיה המקיפה.

מסלול פנסיית נכות 75%

מסלול המקנה למבוטח, בכפוף להוראות תקנון הקרן ולהוראות ההסדר התחיקתי, זכות לקבלת כיסוי ביטוחי מוגדל לפנסיית נכות, כנגד הקטנת פנסיית השאירים ופנסיית הזקנה שניתן היה לקבל במסלול הפנסיה המקיפה.  

מסלול עתיר פנסיית שאירים

מסלול המקנה למבוטח, בכפוף להוראות תקנון הקרן ולהוראות ההסדר התחיקתי, זכות לקבלת כיסוי ביטוחי מוגדל לפנסיית שאירים לאלמנת המבוטח, כנגד הקטנת הפנסיה לשאר השאירים והקטנת פנסיית הנכות ופנסיית הזקנה שניתן היה לקבל במסלול הפנסיה המקיפה. 

מסלול פנסיית יסוד*

(מסלול ברירת המחדל בקרן הכללית)
מסלול המקנה למבוטח, בכפוף להוראות תקנון הקרן ולהוראות ההסדר התחיקתי, זכות לקבלת פנסיית זקנה בפרישה בגיל 60, כנגד אי מתן כיסוי ביטוחי לפנסיית נכות ופנסיית שאירי מבוטח פעיל. 

  • העמית יכול לשנות את מסלול הביטוח בהתאם לצרכיו, בכל עת, בכפוף לתקנון הקרן ולהמצאת המסמכים הנדרשים.
  • שינוי כאמור ייכנס לתוקפו 60 יום לאחר בקשת המבוטח.
  • במעבר ממסלול ביטוח בו שיעור הכיסוי הביטוחי נמוך יותר למסלול ביטוח עם שיעור כיסוי גבוה יותר, תהיה תקופת אכשרה עבור ההפרש שבין הכיסויים בהתאם לתקנון.

 

*המסלול קיים בקרן הכללית בלבד. אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רשיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה.

f