מסלולי ביטוח פנסיה חדשה

 

קרן פנסיה חדשה מקיפה - מסלולי ביטוח

(א) עמית רשאי לבחור, במועד הצטרפותו לקרן ובכל מועד שלאחריו, באחד ממסלולי הביטוח שלהלן (להלן - מסלול הביטוח), המפורטים בנספח ב':

(ב) עמיתים אשר נפתח להם חשבון בקרן פנסיה עד ליום  31/05/2018 ("העמיתים הקיימים") ישויכו לאחד ממסלולי הביטוח כפי שהיו בתקנון אשר היה בתוקף עד למועד פרסום תקנון זה ("המסלולים המקוריים"). יובהר כי המסלולים המקוריים יהיו סגורים החל מיום 1/6/2018 ("יום התחילה") להצטרפות ו/או העברה של עמיתים חדשים שיצטרפו לקרן הפנסיה החל מיום 1/6/2018 וכן למעבר של עמיתים קיימים. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של עמית קיים לבחור במסלול ביטוח חדש שנפתח החל מיום התחילה.

(ג) עמית אשר מעביר לקרן כספים מקרן פנסיה מקיפה אחרת ("הקרן המעבירה") ובמועד בקשת העברת הכספים כאמור מחזיק בקרן המעבירה בכיסוי ביטוחי בשיעור של 85% לאלמן, שיעור כיסוי ביטוחי לנכות נמוך משיעור של 37.5%, שיעור כיסוי ביטוחי נמוך משיעור של 40%, יוכל לבחור להישאר בשיעורים אלו גם בקרן. למען הסר ספק שיעורים אלו עשויים להשתנות במשך חברות העמית בקרן והכל בהתאם לתקנון הקרן.

קרן פנסיה מקיפה - מסלולי ביטוח פתוחים להצטרפות החל מ-1.6.18:

 

מסלול ביטוח 75% לנכות ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) (להלן - מסלול ברירת המחדל)

במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור המרבי שהוא 75%, בכל גיל הצטרפות, ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 100%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 40. עמית שהצטרף החל מגיל 41 ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לשאירים נמוך מהשיעור המרבי;

מסלול ביטוח 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 47 ומעלה)

במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור המרבי שהוא 75%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 40. שיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 100%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 46. עמית שהצטרף החל מגיל 41 ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לנכות נמוך מהשיעור המרבי ועמית שהצטרף החל מגיל 47 ומעלה יהא גם שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לשאירים נמוך מהשיעור המרבי;

מסלול ביטוח 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה)

במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור המרבי שהוא 75% ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 100%, וזאת לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 40, ביחס לשני הכיסויים. עמית שהצטרף החל מגיל 41 ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לנכות ולשאירים נמוך מהשיעור המרבי ביחס לכל אחד מהכיסויים;

מסלול ביטוח 75% לנכות  ו-40% לשארים

במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור המרבי שהוא 75%, בכל גיל הצטרפות, ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור הנמוך ביותר שהוא 40%, בכל גיל הצטרפות;

מסלול ביטוח 37.5% לנכות ו-100% לשארים (למעט גברים המצטרפים מגיל 45 ומעלה)

במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור הנמוך ביותר שהוא 37.5%, בכל גיל הצטרפות ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 100%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 44. עמית שהצטרף החל מגיל 45 ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לשאירים נמוך מהשיעור המרבי;

מסלול ביטוח 37.5% לנכות ו-40% לשאירים

במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור הנמוך ביותר שהוא 37.5%, בכל גיל הצטרפות, ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור הנמוך ביותר שהוא 40%, בכל גיל הצטרפות;

מסלול ביטוח לפורשים עד גיל 60, 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 49 ומעלה)

במסלול זה העמית מבוטח בכיסוי ביטוחי לנכות ולשאירים עד הגיעו לגיל 60. שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור המרבי שהוא 75%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 40. שיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 100%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 48. עמית שהצטרף החל מגיל 41 ומעלה, יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לנכות נמוך מהשיעור המרבי ועמית שהצטרף החל מגיל 49 ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לשאירים נמוך מהשיעור המרבי.  

קרן פנסיה מקיפה - מסלולי ביטוח סגורים להצטרפות החל מ-1.6.18:

 

מסלול עתיר נכות ושאירים כללי

מסלול המקנה למבוטח, בכפוף להוראות תקנון הקרן ולהוראות ההסדר התחיקתי, זכות לקבלת כיסוי ביטוחי מוגדל לפנסית נכות, וכן זכות לקבלת פנסית זקנה בגיל הפרישה שבחר. במידה ולא בחר המבוטח מסלול ביטוחי, יבוטח ממסלול עתיר נכות ושארים לפרישה בגיל 67 לגבר ולאישה (מסלול ברירת מחדל).

מסלול פנסיה מקיפה

מסלול המקנה למבוטח, בכפוף להוראות תקנון הקרן ולהוראות ההסדר התחיקתי, זכות לקבלת פנסיית זקנה בגיל שבחר וכן פנסיית נכות ופנסיית שאירים מלאה, בשיעור מקורב לפנסיית הזקנה הצפויה במועד ההצטרפות.                                           

מסלול עתיר חסכון

מסלול המקנה למבוטח, בכפוף להוראות תקנון הקרן ולהוראות ההסדר התחיקתי, זכות לקבלת פנסיית זקנה מוגדלת בגיל הפרישה שבחר, ביחס למסלול הפנסיה המקיפה, כנגד הפחתת הכיסוי הביטוחי לפנסיית נכות ושאירים המוקנה למבוטח או לשאיריו. 

מסלול עתיר ביטוח

מסלול המקנה למבוטח, בכפוף להוראות תקנון הקרן ולהוראות ההסדר התחיקתי, זכות לקבלת כיסויים ביטוחיים מוגדלים, כנגד הקטנת פנסיית הזקנה שניתן היה לקבל במסלול הפנסיה המקיפה.

מסלול פנסיית נכות 75%

מסלול המקנה למבוטח, בכפוף להוראות תקנון הקרן ולהוראות ההסדר התחיקתי, זכות לקבלת כיסוי ביטוחי מוגדל לפנסיית נכות, כנגד הקטנת פנסיית השאירים ופנסיית הזקנה שניתן היה לקבל במסלול הפנסיה המקיפה.  

מסלול עתיר פנסיית שאירים

מסלול המקנה למבוטח, בכפוף להוראות תקנון הקרן ולהוראות ההסדר התחיקתי, זכות לקבלת כיסוי ביטוחי מוגדל לפנסיית שאירים לאלמנת המבוטח, כנגד הקטנת הפנסיה לשאר השאירים והקטנת פנסיית הנכות ופנסיית הזקנה שניתן היה לקבל במסלול הפנסיה המקיפה. 

קרן פנסיה כללית - מסלולי ביטוח פתוחים להצטרפות:

 

מסלול עתיר נכות ושאירים כללי

מסלול המקנה למבוטח, בכפוף להוראות תקנון הקרן ולהוראות ההסדר התחיקתי, זכות לקבלת כיסוי ביטוחי מוגדל לפנסית נכות, וכן זכות לקבלת פנסית זקנה בגיל הפרישה שבחר. במידה ולא בחר המבוטח מסלול ביטוחי, יבוטח ממסלול עתיר נכות ושארים לפרישה בגיל 67 לגבר ולאישה (מסלול ברירת מחדל).

מסלול פנסיה מקיפה

מסלול המקנה למבוטח, בכפוף להוראות תקנון הקרן ולהוראות ההסדר התחיקתי, זכות לקבלת פנסיית זקנה בגיל שבחר וכן פנסיית נכות ופנסיית שאירים מלאה, בשיעור מקורב לפנסיית הזקנה הצפויה במועד ההצטרפות.                                           

מסלול עתיר חסכון

מסלול המקנה למבוטח, בכפוף להוראות תקנון הקרן ולהוראות ההסדר התחיקתי, זכות לקבלת פנסיית זקנה מוגדלת בגיל הפרישה שבחר, ביחס למסלול הפנסיה המקיפה, כנגד הפחתת הכיסוי הביטוחי לפנסיית נכות ושאירים המוקנה למבוטח או לשאיריו. 

מסלול עתיר ביטוח

מסלול המקנה למבוטח, בכפוף להוראות תקנון הקרן ולהוראות ההסדר התחיקתי, זכות לקבלת כיסויים ביטוחיים מוגדלים, כנגד הקטנת פנסיית הזקנה שניתן היה לקבל במסלול הפנסיה המקיפה.

מסלול פנסיית נכות 75%

מסלול המקנה למבוטח, בכפוף להוראות תקנון הקרן ולהוראות ההסדר התחיקתי, זכות לקבלת כיסוי ביטוחי מוגדל לפנסיית נכות, כנגד הקטנת פנסיית השאירים ופנסיית הזקנה שניתן היה לקבל במסלול הפנסיה המקיפה.  

מסלול עתיר פנסיית שאירים

מסלול המקנה למבוטח, בכפוף להוראות תקנון הקרן ולהוראות ההסדר התחיקתי, זכות לקבלת כיסוי ביטוחי מוגדל לפנסיית שאירים לאלמנת המבוטח, כנגד הקטנת הפנסיה לשאר השאירים והקטנת פנסיית הנכות ופנסיית הזקנה שניתן היה לקבל במסלול הפנסיה המקיפה. 

מסלול פנסיית יסוד*

(מסלול ברירת המחדל בקרן הכללית)
מסלול המקנה למבוטח, בכפוף להוראות תקנון הקרן ולהוראות ההסדר התחיקתי, זכות לקבלת פנסיית זקנה בפרישה בגיל 60, כנגד אי מתן כיסוי ביטוחי לפנסיית נכות ופנסיית שאירי מבוטח פעיל. 

  • העמית יכול לשנות את מסלול הביטוח בהתאם לצרכיו, בכל עת, בכפוף לתקנון הקרן ולהמצאת המסמכים הנדרשים.
  • שינוי כאמור ייכנס לתוקפו 60 יום לאחר בקשת המבוטח.
  • במעבר ממסלול ביטוח בו שיעור הכיסוי הביטוחי נמוך יותר למסלול ביטוח עם שיעור כיסוי גבוה יותר, תהיה תקופת אכשרה עבור ההפרש שבין הכיסויים בהתאם לתקנון.

 

*המסלול קיים בקרן הכללית בלבד. אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רשיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה.