זכויות פנסיוניות בעת שינוי הפקדות

בימים אלו, עקב התפשטות הקורונה חלו שינויים במשק, עובדים רבים במשק יצאו לחופשה ללא תשלום, או צומצמה או הסתיימה העסקתם, בעקבות זאת, ההפקדות בגין עובדים אלו הופסקו או צומצמו, המציאות המורכבת מעלה שאלות וסוגיות רבות. לפיכך, הכנו לנוחיותכם מקבץ שאלות ותשובות של עיקרי הסוגיות כאמור:

האם מעסיק חייב להפקיד לחסכונות הפנסיוניים של עובדיו הנמצאים בחל"ת?

על פי הוראות הדין, כאשר עובד נמצא בחל"ת, המעסיק אינו מחויב להפקיד עבורו לחיסכון פנסיוני (אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם).

האם עובד שנמצא בחל"ת רשאי למשוך את כספי הפיצויים מהחיסכון הפנסיוני?

ניתן למשוך כספי פיצויים רק לאחר ניתוק יחסי עובד-מעסיק. כיוון שיחסי עובד-מעסיק ממשיכים להתקיים בתקופת החל"ת (על אף שלא משולם שכר על ידי המעסיק בגין תקופה זו) לא ניתן למשוך את כספי הפיצויים מהחיסכון הפנסיוני.

האם עובד יכול לשמור בתקופת החל"ת על הכיסויים הביטוחים שלו?

בקרנות הפנסיה החדשות - פסגות פנסיה מקיפה ופסגות פנסיה כללית  - 
כאשר מופסקות ההפקדות בגין העמית בקרן פנסיה חדשה מקיפה, מופעל מנגנון "ארכת ביטוח" במסגרתו קרן הפנסיה ממשיכה לשמור על הכיסויים הביטוחים של העמית כפי שהיו ערב הפסקת התשלומים וזאת לתקופה של 5 חודשים מחודש ההפקדה האחרון. חשוב לדעת כי מנגנון ארכת הביטוח מופעל באופן אוטומטי ואין צורך בפעולה אקטיבית מצד העמית או מעסיקו. במידה והיתרה הצבורה לא תספיק לגביית עלות הכיסוי הביטוחי, ניתן יהיה לשלם באופן עצמאי.

לא יאוחר מתום תקופת "ארכת הביטוח" עמית רשאי להורות לחברה המנהלת לגבות דמי ביטוח ממרכיב התגמולים ביתרה הצבורה או לחלופין להפקיד לקרן סכום בגובה דמי הביטוח, לצורך שמירה על היקף הכיסוי הביטוחי שבו היה מבוטח בטרם חדל להיות עמית פעיל בקרן ("הסדר ביטוח") הסדר הביטוח האמור יכול שיהיה לתקופה של עד 24 חודש (כולל חמישה חודשים של ארכת הביטוח האוטומטית) או עד תום תקופה השווה לתקופת רציפות ההפקדות האחרונה הקצר מבניהם.

בקרן הפנסיה ה.ע.ל -
כאשר מופסקות הפקדות בגין העמית בקרן פנסיה ה.ע.ל  תשמרנה זכויותיו המלאות במשך שלושה חודשים. לאחר מכן על מנת להמשיך ולשמור על הכיסויים הביטוחים, על העמית לשלם את מלוא סכום ההפקדה ששולמה ערב הפסקת התשלומים.
עמית אשר הפסיק הפקדותיו לקרן לתקופה של 24 חודש אינו יכול לחדש הפקדות לקרן. עמית אשר ביצע משיכת כספים מהקרן (גם משיכה חלקית וגם אם ממרכיב הפיצויים בלבד) אינו יכול לחדש הפקדות לקרן.

האם פנסיית הזקנה שלי תפגע עקב אי הפקדות או הקטנת הפקדות לקרן הפנסיה:

בקרנות הפנסיה החדשות - פסגות פנסיה מקיפה ופסגות פנסיה כללית - 
חישוב פנסיית הזקנה מתבסס על החיסכון הצבור בחשבונך בעת הפרישה, בתקופה של אי הפקדות לא תתווסף יתרה לחסכון הצבור ובתקופה של הקטנת הפקדות תתווסף יתרה פחותה לחסכון הצבור. 

בקרן הפנסיה ה.ע.ל -
תכנית ה.ע.ל ב' - פנסיית הזקנה שווה לסיכום כל מנות פנסיית הזקנה שצבר העמית בעת הפרישה, בחודשים בהם לא הופקדו כספים לא תירכשנה מנות פנסיה, בחודשים בהם הופקד סכום נמוך מנות הפנסיה אשר תירכשנה תהיינה נמוכות.

תכנית ה.ע.ל א' – חישוב הפנסיה מבוסס על ממוצע הפקדות בשלוש שנים שקדמו לגיל הפרישה התקנוני​, אך עם חסם לגידול שכר, כמו כן, מתחשב בפרמטרים נוספים בין היתר וותק העמית והיקף המשרה.

הפסקת הפקדות לקרן ו/או הקטנת ההפקדות לקרן מקטינה את המרכיבים לחישוב הפנסיה ועלולה לגרום להקטנת הפנסיה הסופית אשר תשולם לעמית.

​האם הכיסויים הביטוחים שלי יפגעו עקב הקטנת הפקדות?

בקרנות הפנסיה החדשות - פסגות פנסיה מקיפה ופסגות פנסיה כללית -
כיסוים ביטוחים בקרן חדשה מחושבים בהתאם לשיעור הכיסוי החל על העמית לפי מסלול הביטוח אליו הוא שויך, גיל תום תקופת הביטוח, מין העמית ומועד הצטרפותו לאחרונה, שיעור זה מוכפל בשכר הקובע. 
השכר הקובע מחושב לפי הגבוה מבין שלושה ממוצעים של שכר מבוטח ולא יותר מסכום השווה ל- 3 פעמים שכר ממוצע במשק:

• ממוצע שלושה חודשים לפני האירוע המזכה לנכות או שאירים
• ממוצע שניים עשר חודשים לפני האירוע המזכה לנכות או שאירים
• ממוצע שניים עשר החודשים שקדמו לשניים עשר החודשים שלפני קרות האירוע המזכה או בכל תקופת החברות שקדמה להם, לפי התקופה הקצרה מבין השתיים

הקטנת הפקדות עלולה להקטין את חישוב השכר הקובע הסופי המחושב לצורך תשלום קצבת הנכות או השאירים. כמו כן,  גידול ריאלי בשכר הקובע של עמית בשיעור העולה על 15% גורר תקופת אכשרה חדשה. על מנת לשמר את גובה הכיסויים הביטוחים ערב הפחתת השכר, ניתן לשלם באופן עצמאי את הפרש השכר הקובע. 

יצוין, כי עקב משבר הקורונה פרסמה רשות שוק ההון טיוטת תקנות הוראת שעה עד לסוף שנת 2020, במסגרתה הוצע:
1. להאריך את תקופת ארכת הביטוח בעת הפסקת הפקדות, מחמישה חודשים לשניים עשר חודשים.
2. לקבוע, כי מי ששכרו הופחת בשיעור של לפחות 30%, יהיה זכאי לתקופת ארכת ביטוח של עד שניים עשר חודשים אשר תשמור על הכיסויים הביטוחים לפני הפחתת השכר.

אך עד למועד זה, טרם פורסמו התקנות הסופיות והוראות בקשר לתחולתן ולמועד תחילתן

​בקרן הפנסיה ה.ע.ל -
תכנית ה.ע.ל ב' - פנסיית נכות ושאירים מחושבת בהתאם לפנסיית הזקנה שצבר העמית עד למועד הזכאות ובתוספת פנסיה עתידית. 
פנסיה עתידית מחושבת לפי הכנסה מבוטחת שנתית ממוצעת ב 5 שנים שקדמו למועד האירוע המזכה, מוגבל בתקרות. בעת הקטנת ההפקדות הממוצע יקטן בהתאם וכתוצאה מכך תקטן הפנסיה העתידית.

תכנית ה.ע.ל א' - חישוב הפנסיה לנכות ולשאירים מבוסס על ממוצע הפקדות בשלוש שנים שקדמו לאירוע המזכה בתוספת וותק פנסיוני עתידי, מוגבל בתקרות עם חסם לגידול שכר, כמו כן, מתחשב בפרמטרים נוספים בין היתר וותק העמית והיקף המשרה.

הקטנת הפקדות לקרן מקטין את המרכיבים לחישוב הפנסיה וגורם להקטנת הפנסיה הסופית אשר תשלומים לעמית או לשאיריו. 

על מנת לשמר את גובה הכיסויים הביטוחים ערב הפחתת השכר ניתן לשלם באופן עצמאי את הפרש ההפחתה בהפקדות.