פסגות פנסיה כללית לבני 50 עד 60 8 513765347-00000000001532-2067-000

​​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול

 • שווי נכסים 8,225,068 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/07/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 48% נכון לתאריך 29/07/2021

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

6.82% ינואר- יולי 2021 2.90% ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 29/07/2021

  • 14% מניות בארץ
  • 35% מניות בחו"ל
  • 10% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 17% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 12% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 8% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 4% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה18/11/2013
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: 2.51%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.56%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.09%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: 0.09%

תקנונים ודוחות