קרן פנסיה כללית - פסגות פנסיה לבני 50 עד 60 8 513765347-00000000001532-2067-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול

 • שווי נכסים 1,344 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 17% נכון לתאריך 30/11/2016

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.94% ינואר- דצמבר 2016 1.22% ינואר- דצמבר 2015

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 30/11/2016

  • 7% מניות בארץ
  • 10% מניות בחוץ לארץ
  • 23% אגח ממשלתי צמוד
  • 25% אגח ממשלתי שקלי
  • 22% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 6% אגח קונצרני שקלי
  • 4% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה18/11/2013
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מצבירהממוצע לשנת 2015: 0.80%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותממוצע לשנת 2015: 3.40%
 • מתוכם: שיעור ההוצאות לניהול חיצוניממוצע לשנת 2015: 0.08%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f