פסגות פנסיה כללית לבני 50 עד 60 8 513765347-00000000001532-2067-000

​​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול

 • שווי נכסים 4,842,780 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/05/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 35% נכון לתאריך 31/05/2020

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

4.82%- ינואר- מאי 2020 11.43% ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/05/2020

  • 14% מניות בארץ
  • 27% מניות בחו"ל
  • 8% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 13% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 19% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 10% אג"ח קונצרני שקלי
  • 7% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה18/11/2013
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: 2.25%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.60%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.12%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.05%
להצטרפות

תקנונים ודוחות