פסגות פנסיה כללית לבני 50 עד 60 8 513765347-00000000001532-2067-000

​​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול

 • שווי נכסים 3,835,701 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/05/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 35% נכון לתאריך 31/05/2019

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

4.87%ינואר- מאי 2019 2.15%- ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/05/2019

  • 13% מניות בארץ
  • 22% מניות בחוץ לארץ
  • 11% אגח ממשלתי צמוד
  • 15% אגח ממשלתי שקלי
  • 20% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 8% אגח קונצרני שקלי
  • 6% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה18/11/2013
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: 2.80%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.66%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.14%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.14%
להצטרפות

תקנונים ודוחות