פסגות פנסיה כללית לבני 50 עד 60 8 513765347-00000000001532-2067-000

​​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול

 • שווי נכסים 4,126,453 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 37% נכון לתאריך 30/11/2019

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

10.75% ינואר- נובמבר 2019 2.15%- ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 30/11/2019

  • 13% מניות בארץ
  • 24% מניות בחו"ל
  • 10% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 16% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 19% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 9% אג"ח קונצרני שקלי
  • 8% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 3%- מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 3% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה18/11/2013
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: 2.80%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.66%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.14%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.14%
להצטרפות

תקנונים ודוחות