פסגות פנסיה כללית לבני 50 עד 60 8 513765347-00000000001532-2067-000

​​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול

 • שווי נכסים 4,163,227 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/07/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 34% נכון לתאריך 31/07/2019

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

7.75%ינואר- יולי 2019 2.15%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/07/2019

  • 21% מניות בארץ
  • 13% מניות בחוץ לארץ
  • 10% אגח ממשלתי צמוד
  • 16% אגח ממשלתי שקלי
  • 18% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 9% אגח קונצרני שקלי
  • 7% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה18/11/2013
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: 2.80%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.66%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.14%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.14%
להצטרפות

תקנונים ודוחות