קרן פנסיה כללית - פסגות פנסיה לבני 50 עד 60 8 513765347-00000000001532-2067-000

​​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול

 • שווי נכסים 1,428 אלפי ש"ח נכון לתאריך 28/02/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 26% נכון לתאריך 28/02/2017

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.16% ינואר- פברואר 2017 1.94% ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 28/02/2017

  • 12% מניות בארץ
  • 14% מניות בחוץ לארץ
  • 13% אגח ממשלתי צמוד
  • 18% אגח ממשלתי שקלי
  • 22% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 6% אגח קונצרני שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 7% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה18/11/2013
 • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2015: 3.54%
 • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2015: 0.80%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2015: 0.05%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2015: 0.01%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f