פסגות פנסיה כללית לבני 50 עד 60 8 513765347-00000000001532-2067-000

​​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול

 • שווי נכסים 1,899 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/08/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 27% נכון לתאריך 31/08/2017

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

2.73% ינואר- אוגוסט 2017 1.94% ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/08/2017

  • 11% מניות בארץ
  • 16% מניות בחוץ לארץ
  • 20% אגח ממשלתי צמוד
  • 12% אגח ממשלתי שקלי
  • 9% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 5% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 21% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה18/11/2013
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: 3.54%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.80%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.05%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.01%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f