פסגות פנסיה כללית לבני 50 עד 60 8 513765347-00000000001532-2067-000

​​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול

 • שווי נכסים 2,907 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/11/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 35% נכון לתאריך 29/11/2018

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.68%ינואר- נובמבר 2018 5.49%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 29/11/2018

  • 14% מניות בארץ
  • 21% מניות בחוץ לארץ
  • 6% אגח ממשלתי צמוד
  • 17% אגח ממשלתי שקלי
  • 20% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 7% אגח קונצרני שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 6% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה18/11/2013
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: 3.05%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.69%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.14%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.06%
להצטרפות

תקנונים ודוחות