פסגות פנסיה כללית מסלול הלכה 10 513765347-00000000001532-1709-000

 • ​​​מסלול השקעה בכפוף להסדר ההלכתי בו יושקעו הנכסים באג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חו"ל, נגזרים (אופציות וחוזים עתידיים וכו') כפי שיוגדרו מעת לעת בתעודת ההכשר ההלכתי 

 

 • שווי נכסים 630 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/09/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 30/09/2018

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.15%-ינואר- ספטמבר 2018 2.64% ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 30/09/2018

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 51% אגח ממשלתי צמוד
  • 43% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/08/2014
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: 3.13%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.87%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.17%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות