פסגות פנסיה כללית מסלול הלכה 10 513765347-00000000001532-1709-000

 • ​​​מסלול השקעה בכפוף להסדר ההלכתי בו יושקעו הנכסים באג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חו"ל, נגזרים (אופציות וחוזים עתידיים וכו') כפי שיוגדרו מעת לעת בתעודת ההכשר ההלכתי 

 

 • שווי נכסים 421 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 31/10/2017

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.82% ינואר- אוקטובר 2017 0.61% ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/10/2017

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 49% אגח ממשלתי צמוד
  • 44% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 8% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/08/2014
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: 3.72%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.91%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.52%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f