קרן פנסיה כללית - פסגות פנסיה כללית מסלול הלכה 10 513765347-00000000001532-1709-000

 • ​​​מסלול השקעה בכפוף להסדר ההלכתי בו יושקעו הנכסים באג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חו"ל, נגזרים (אופציות וחוזים עתידיים וכו') כפי שיוגדרו מעת לעת בתעודת ההכשר ההלכתי 
 • לתעודת הכשרות - נא לחצו כאן
 • להודעת קריאת קודש - נא לחצו כאן
 • שווי נכסים 183 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 31/01/2017

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.06% ינואר 2017 0.61% ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/01/2017

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 54% אגח ממשלתי צמוד
  • 40% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 7% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/08/2014
 • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2015: 3.40%
 • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2015: 0.80%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2015: 0.51%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2015: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f