פסגות פנסיה כללית מסלול הלכה 10 513765347-00000000001532-1709-000

 • ​​​מסלול השקעה בכפוף להסדר ההלכתי בו יושקעו הנכסים באג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חו"ל, נגזרים (אופציות וחוזים עתידיים וכו') כפי שיוגדרו מעת לעת בתעודת ההכשר ההלכתי 

 

 • שווי נכסים 1,459,871 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/05/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 31/05/2021

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.10% ינואר- מאי 2021 0% ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/05/2021

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 48% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 47% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/08/2014
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: 2.13%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.82%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.02%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות