פסגות פנסיה כללית מסלול הלכה 10 513765347-00000000001532-1709-000

 • ​​​מסלול השקעה בכפוף להסדר ההלכתי בו יושקעו הנכסים באג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חו"ל, נגזרים (אופציות וחוזים עתידיים וכו') כפי שיוגדרו מעת לעת בתעודת ההכשר ההלכתי 

 

 • שווי נכסים 1,267,398 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 31/10/2020

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.95%- ינואר- אוקטובר 2020 5.24% ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/10/2020

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 44% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 49% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אג"ח קונצרני שקלי
  • 1% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 6% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/08/2014
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: 1.37%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.80%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.01%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות