פסגות פנסיה כללית מסלול מניות 9 513765347-00000000001532-2066-000

​​נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים האמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, תעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות. 

 • שווי נכסים 681,691 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 93% נכון לתאריך 31/01/2019

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

5.81% ינואר 2019 4.77%- ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/01/2019

  • 37% מניות בארץ
  • 56% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 7% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/08/2014
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: 3.80%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.79%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.26%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.16%
להצטרפות

תקנונים ודוחות