קרן פנסיה כללית - פסגות פנסיה מסלול מניות 9 513765347-00000000001532-2066-000

​נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים האמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, תעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות. 

 • שווי נכסים 500 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 90% נכון לתאריך 31/10/2016

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

2.78%- ינואר- אוקטובר 2016 1.55% ינואר- דצמבר 2015

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/10/2016

  • 41% מניות בארץ
  • 49% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 9% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/08/2014
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מצבירהממוצע לשנת 2015: 0.80%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותממוצע לשנת 2015: 3.40%
 • מתוכם: שיעור ההוצאות לניהול חיצוניממוצע לשנת 2015: 0.21%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f