קרן פנסיה כללית - פסגות פנסיה מסלול מניות 9 513765347-00000000001532-2066-000

​​נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים האמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, תעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות. 

 • שווי נכסים 507 אלפי ש"ח נכון לתאריך 28/02/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 92% נכון לתאריך 28/02/2017

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.51% ינואר- פברואר 2017 1.06% ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 28/02/2017

  • 44% מניות בארץ
  • 48% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 8% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/08/2014
 • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2015: 3.75%
 • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2015: 0.84%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2015: 0.18%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2015: 0.12%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f