פסגות פנסיה כללית מסלול מניות 9 513765347-00000000001532-2066-000

​​נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים האמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, תעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות. 

 • שווי נכסים 691 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/11/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 94% נכון לתאריך 29/11/2018

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

3.20%ינואר- נובמבר 2018 9.17%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 29/11/2018

  • 38% מניות בארץ
  • 56% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/08/2014
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: 3.80%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.79%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.26%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.16%
להצטרפות

תקנונים ודוחות