פסגות פנסיה כללית מסלול מניות 9 513765347-00000000001532-2066-000

​​נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים האמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, תעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות. 

 • שווי נכסים 924,658 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 96% נכון לתאריך 31/10/2020

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

6.81%- ינואר- אוקטובר 2020 18.97% ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/10/2020

  • 28% מניות בארץ
  • 68% מניות בחו"ל
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 0% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/08/2014
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: 2.33%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.76%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.11%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.06%
להצטרפות

תקנונים ודוחות