פסגות פנסיה כללית לבני 50 ומטה 6 513765347-00000000001532-2065-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 29,567,910 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/07/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 44% נכון לתאריך 31/07/2019

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

8.34%ינואר- יולי 2019 2.68%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/07/2019

  • 26% מניות בארץ
  • 18% מניות בחוץ לארץ
  • 3% אגח ממשלתי צמוד
  • 12% אגח ממשלתי שקלי
  • 20% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אגח קונצרני שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 6% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה29/12/2010
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: 2.19%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.74%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.12%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.11%
להצטרפות

תקנונים ודוחות