קרן פנסיה כללית - פסגות פנסיה לבני 50 ומטה 6 513765347-00000000001532-2065-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 20,185 אלפי ש"ח נכון לתאריך 28/02/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 37% נכון לתאריך 28/02/2017

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.38% ינואר- פברואר 2017 2.03% ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 28/02/2017

  • 17% מניות בארץ
  • 20% מניות בחוץ לארץ
  • 6% אגח ממשלתי צמוד
  • 16% אגח ממשלתי שקלי
  • 23% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 4% אגח קונצרני שקלי
  • 9% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה29/12/2010
 • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2015: 3.40%
 • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2015: 0.80%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2015: 0.21%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2015: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f