קרן פנסיה כללית - פסגות פנסיה לבני 50 ומטה 6 513765347-00000000001532-2065-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 19,433 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 32% נכון לתאריך 30/11/2016

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.19% ינואר- דצמבר 2016 1.09% ינואר- דצמבר 2015

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 30/11/2016

  • 16% מניות בארץ
  • 16% מניות בחוץ לארץ
  • 12% אגח ממשלתי צמוד
  • 18% אגח ממשלתי שקלי
  • 19% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 2% אגח קונצרני שקלי
  • 5% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 10% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה29/12/2010
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מצבירהממוצע לשנת 2015: 0.80%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותממוצע לשנת 2015: 3.40%
 • מתוכם: שיעור ההוצאות לניהול חיצוניממוצע לשנת 2015: 0.21%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f