פסגות פנסיה כללית לבני 50 ומטה 6 513765347-00000000001532-2065-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 31,005,690 אלפי ש"ח נכון לתאריך 26/09/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 44% נכון לתאריך 26/09/2019

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

8.83% ינואר- ספטמבר 2019 2.68%- ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 26/09/2019

  • 17% מניות בארץ
  • 27% מניות בחוץ לארץ
  • 4% אגח ממשלתי צמוד
  • 13% אגח ממשלתי שקלי
  • 20% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 6% אגח קונצרני שקלי
  • 8% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה29/12/2010
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: 2.19%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.74%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.12%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.11%
להצטרפות

תקנונים ודוחות