פסגות פנסיה כללית לבני 50 ומטה 6 513765347-00000000001532-2065-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 32,288,770 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 45% נכון לתאריך 30/11/2019

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

11.80% ינואר- נובמבר 2019 2.68%- ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 30/11/2019

  • 17% מניות בארץ
  • 28% מניות בחו"ל
  • 3% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 12% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 21% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אג"ח קונצרני שקלי
  • 7% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 4% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה29/12/2010
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: 2.19%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.74%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.12%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.11%
להצטרפות

תקנונים ודוחות