פסגות פנסיה כללית לבני 50 ומטה 6 513765347-00000000001532-2065-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 34,505,340 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 53% נכון לתאריך 31/01/2021

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.29%ינואר- ינואר 2021 3.67% ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/01/2021

  • 16% מניות בארץ
  • 37% מניות בחו"ל
  • 4% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 11% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 15% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 6% אג"ח קונצרני שקלי
  • 8% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה29/12/2010
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: 2.32%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.68%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.09%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.05%
להצטרפות

תקנונים ודוחות