קרן פנסיה כללית - פסגות פנסיה לבני 50 ומטה 6 513765347-00000000001532-2065-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 01/01/0001

  • 16% מניות בארץ
  • 17% מניות בחוץ לארץ
  • 11% אגח ממשלתי צמוד
  • 19% אגח ממשלתי שקלי
  • 20% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 2% אגח קונצרני שקלי
  • 6% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 8% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה29/12/2010
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מצבירהממוצע לשנת 2015: 0.80%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותממוצע לשנת 2015: 3.40%
 • מתוכם: שיעור ההוצאות לניהול חיצוניממוצע לשנת 2015: 0.21%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f