פסגות פנסיה כללית לבני 50 ומטה 6 513765347-00000000001532-2065-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 26,794 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/11/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 44% נכון לתאריך 29/11/2018

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.87%ינואר- נובמבר 2018 6.41%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 29/11/2018

  • 18% מניות בארץ
  • 26% מניות בחוץ לארץ
  • 2% אגח ממשלתי צמוד
  • 14% אגח ממשלתי שקלי
  • 21% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אגח קונצרני שקלי
  • 9% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה29/12/2010
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: 2.76%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.76%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.11%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.07%
להצטרפות

תקנונים ודוחות