פסגות פנסיה כללית לבני 50 ומטה 6 513765347-00000000001532-2065-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 21,726 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/12/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 39% נכון לתאריך 31/12/2017

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

6.41% ינואר- דצמבר 2017 2.03% ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/12/2017

  • 16% מניות בארץ
  • 23% מניות בחוץ לארץ
  • 6% אגח ממשלתי צמוד
  • 14% אגח ממשלתי שקלי
  • 22% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 4% אגח קונצרני שקלי
  • 9% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה29/12/2010
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: 3.27%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.77%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.11%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.06%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f