קרן פנסיה מקיפה - פסגות פנסיה מקיפה מסלול הלכה 5 513765347-00000000001531-2074-000

 • ​מסלול השקעה בכפוף להסדר ההלכתי בו יושקעו הנכסים באג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חו"ל, נגזרים (אופציות וחוזים עתידיים וכו') כפי שיוגדרו מעת לעת בתעודת ההכשר ההלכתי 
 • לתעודת הכשרות - נא לחצו כאן
 • להודעת קריאת קודש - נא לחצו כאן
 • שווי נכסים 260,609 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 33% נכון לתאריך 30/11/2016

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

2.93% ינואר- דצמבר 2016 2.70% ינואר- דצמבר 2015

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 30/11/2016

  • 16% מניות בארץ
  • 17% מניות בחוץ לארץ
  • 48% אגח ממשלתי צמוד
  • 45% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 7% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1531
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה05/03/2012
 • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2015: 4.31%
 • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2015: 0.28%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2015: 0.05%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2015: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f