פסגות פנסיה מקיפה מסלול הלכה 5 513765347-00000000001531-2074-000

 • ​מסלול השקעה בכפוף להסדר ההלכתי בו יושקעו הנכסים באג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חו"ל, נגזרים (אופציות וחוזים עתידיים וכו') כפי שיוגדרו מעת לעת בתעודת ההכשר ההלכתי 

 

 • שווי נכסים 512,363,200 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 45% נכון לתאריך 31/01/2021

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.96%ינואר- ינואר 2021 3.83% ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/01/2021

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 45% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 41% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 6% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 2% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 6% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1531
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה05/03/2012
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: 3.48%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.32%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.05%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות