פסגות פנסיה מקיפה מסלול הלכה 5 513765347-00000000001531-2074-000

 • ​מסלול השקעה בכפוף להסדר ההלכתי בו יושקעו הנכסים באג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חו"ל, נגזרים (אופציות וחוזים עתידיים וכו') כפי שיוגדרו מעת לעת בתעודת ההכשר ההלכתי 

 

 • שווי נכסים 449,844,500 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 1% נכון לתאריך 30/11/2019

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

9.88% ינואר- נובמבר 2019 0.44%- ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 30/11/2019

  • 0% מניות בארץ
  • 1% מניות בחו"ל
  • 45% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 47% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 1% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 6% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1531
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה05/03/2012
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: 3.73%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.34%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.05%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות