פסגות פנסיה מקיפה מסלול הלכה 5 513765347-00000000001531-2074-000

 • ​מסלול השקעה בכפוף להסדר ההלכתי בו יושקעו הנכסים באג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חו"ל, נגזרים (אופציות וחוזים עתידיים וכו') כפי שיוגדרו מעת לעת בתעודת ההכשר ההלכתי 

 

 • שווי נכסים 387,858,800 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 36% נכון לתאריך 31/01/2019

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

2.55% ינואר 2019 0.44%- ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/01/2019

  • 14% מניות בארץ
  • 22% מניות בחוץ לארץ
  • 44% אגח ממשלתי צמוד
  • 48% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 6% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 34% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1531
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה05/03/2012
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: 3.82%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.35%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.05%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות