פסגות פנסיה מקיפה מסלול הלכה 5 513765347-00000000001531-2074-000

 • ​מסלול השקעה בכפוף להסדר ההלכתי בו יושקעו הנכסים באג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חו"ל, נגזרים (אופציות וחוזים עתידיים וכו') כפי שיוגדרו מעת לעת בתעודת ההכשר ההלכתי 

 

 • שווי נכסים 426,767,000 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/07/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 35% נכון לתאריך 31/07/2019

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

6.98%ינואר- יולי 2019 0.44%-ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/07/2019

  • 21% מניות בארץ
  • 14% מניות בחוץ לארץ
  • 47% אגח ממשלתי צמוד
  • 46% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 6% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 34% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1531
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה05/03/2012
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: 3.73%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.34%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.05%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות