פסגות פנסיה מקיפה מסלול הלכה 5 513765347-00000000001531-2074-000

 • ​מסלול השקעה בכפוף להסדר ההלכתי בו יושקעו הנכסים באג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חו"ל, נגזרים (אופציות וחוזים עתידיים וכו') כפי שיוגדרו מעת לעת בתעודת ההכשר ההלכתי 

 

 • שווי נכסים 324,249 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 26% נכון לתאריך 31/10/2017

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

4.29% ינואר- אוקטובר 2017 2.93% ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/10/2017

  • 13% מניות בארץ
  • 13% מניות בחוץ לארץ
  • 45% אגח ממשלתי צמוד
  • 47% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 7% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1531
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה05/03/2012
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: 3.93%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.35%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.07%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f