פסגות פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 3 513765347-00000000001531-2072-000

​​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% משיעור הנכסים המושקעים באגרות חוב מסוג ערד

 • שווי נכסים 320,690,900 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/07/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 35% נכון לתאריך 31/07/2020

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

2.87%- ינואר- יולי 2020 10.75% ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/07/2020

  • 12% מניות בארץ
  • 28% מניות בחו"ל
  • 28% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 2% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 11% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 6% אג"ח קונצרני שקלי
  • 5% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 1% פקדונות והלוואות
  • 6% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1531
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה29/12/2010
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: 2.79%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.18%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.19%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.06%
להצטרפות

תקנונים ודוחות