קרן פנסיה מקיפה - פסגות פנסיה לבני 50 עד 60 3 513765347-00000000001531-2072-000

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% משיעור הנכסים המושקעים באגרות חוב מסוג ערד

 • שווי נכסים 63,146 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 14% נכון לתאריך 30/11/2016

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

3.14% ינואר- דצמבר 2016 2.05% ינואר- דצמבר 2015

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 30/11/2016

  • 7% מניות בארץ
  • 7% מניות בחוץ לארץ
  • 36% אגח ממשלתי צמוד
  • 13% אגח ממשלתי שקלי
  • 19% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 2% אגח קונצרני שקלי
  • 7% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 7% מזומנים ושווי מזומנים
  • 1% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1531
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה29/12/2010
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מצבירהממוצע לשנת 2015: 0.28%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותממוצע לשנת 2015: 4.31%
 • מתוכם: שיעור ההוצאות לניהול חיצוניממוצע לשנת 2015: 0.06%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f