פסגות פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 3 513765347-00000000001531-2072-000

​​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% משיעור הנכסים המושקעים באגרות חוב מסוג ערד

 • שווי נכסים 222,962,000 אלפי ש"ח נכון לתאריך 26/09/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 35% נכון לתאריך 26/09/2019

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

7.50% ינואר- ספטמבר 2019 0.27%- ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 26/09/2019

  • 13% מניות בארץ
  • 22% מניות בחוץ לארץ
  • 29% אגח ממשלתי צמוד
  • 5% אגח ממשלתי שקלי
  • 14% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אגח קונצרני שקלי
  • 6% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 1% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1531
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה29/12/2010
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: 3.46%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.21%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.14%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.14%
להצטרפות

תקנונים ודוחות