פסגות פנסיה מקיפה מסלול מניות 2 513765347-00000000001531-2071-000

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים האמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, תעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% משיעור הנכסים המושקעים באגרות חוב מסוג ערד.

 • שווי נכסים 74,386,540 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/07/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 65% נכון לתאריך 31/07/2020

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

5.76%- ינואר- יולי 2020 15.09% ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/07/2020

  • 22% מניות בארץ
  • 48% מניות בחו"ל
  • 29% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 0% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 1% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1531
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה29/12/2010
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: 2.03%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.16%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.11%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.07%
להצטרפות

תקנונים ודוחות