פסגות פנסיה כללית חו"ל 14 513765347-00000000001532-9848-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אגח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד,  בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין ,בנגזרים, תעודות סל, בקרנות נאמנות ובקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע  בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות. ​

נתונים כלליים

  • מספר קופה1532
  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • תאריך הקמה01/01/2016
  • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת : --
  • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת : --
  • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת : --
  • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת : --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f