פסגות פנסיה כללית אג"ח עד 20% מניות 15 513765347-00000000001532-9847-000

במסגרת תיקון תקנון קרן הפנסיה הכללית מיום 26.6.2017, בוטל מסלול זה ("פסגות פנסיה כללית – אג"ח עד 20% מניות").

המידע המוצג בעמוד זה, הינו כפי הנדרש בהוראות הדין

 • שווי נכסים אלפי ש"ח נכון לתאריך 01/01/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 01/01/2016

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 01/01/2016

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 0% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 100% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: --
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: --
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות