פסגות פנסיה כללית אג"ח עד 20% מניות 15 513765347-00000000001532-9847-000

במסגרת תיקון תקנון קרן הפנסיה הכללית מיום 26.6.2017, בוטל מסלול זה ("פסגות פנסיה כללית – אג"ח עד 20% מניות").

המידע המוצג בעמוד זה, הינו כפי הנדרש בהוראות הדין

 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 01/01/2016

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 01/01/2016

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 0% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: --
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: --
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות