פסגות פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה 17 513765347-00000000001532-2215-000

​​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של וועדת ההשקעות.

 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 31/05/2021

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/05/2021

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 73% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 4% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 15% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 5% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה2215
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.50%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.10%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות