פסגות פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה 17 513765347-00000000001532-2215-000

​​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של וועדת ההשקעות.

 • שווי נכסים אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 30/11/2017

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 30/11/2017

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 71% אגח ממשלתי צמוד
  • 8% אגח ממשלתי שקלי
  • 16% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 1% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 4% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה2215
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.50%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.10%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f