פסגות פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה 17 513765347-00000000001532-2215-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של וועדת ההשקעות.

 • שווי נכסים אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 30/11/2016

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 30/11/2016

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 72% אגח ממשלתי צמוד
  • 8% אגח ממשלתי שקלי
  • 16% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 1% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה2215
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מצבירהממוצע לשנת 2015: 0.50%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותממוצע לשנת 2015: 0%
 • מתוכם: שיעור ההוצאות לניהול חיצוניממוצע לשנת 2015: 0.10%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f