קרן פנסיה כללית - פסגות פנסיה לבני 60 ומעלה 13 513765347-00000000001532-2068-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 445 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/01/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 8% נכון לתאריך 31/01/2017

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.01%- ינואר 2017 1.40% ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/01/2017

  • 4% מניות בארץ
  • 4% מניות בחוץ לארץ
  • 25% אגח ממשלתי צמוד
  • 26% אגח ממשלתי שקלי
  • 21% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 7% אגח קונצרני שקלי
  • 9% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 3% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/2016
 • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת 2015: --
 • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת 2015: --
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2015: --
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2015: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f