פסגות פנסיה כללית לבני 60 ומעלה 13 513765347-00000000001532-2068-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 657 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/08/2017
 • אחוז השקעה מנייתי 9% נכון לתאריך 31/08/2017

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

2.93% ינואר- אוגוסט 2017 1.40% ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/08/2017

  • 4% מניות בארץ
  • 5% מניות בחוץ לארץ
  • 27% אגח ממשלתי צמוד
  • 23% אגח ממשלתי שקלי
  • 9% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 6% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 4% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 22% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/2016
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: 2.95%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: 0.87%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.23%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.02%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

 • f