פסגות פנסיה כללית לבני 60 ומעלה 13 513765347-00000000001532-2068-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 2,226,176 אלפי ש"ח נכון לתאריך 26/09/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 19% נכון לתאריך 26/09/2019

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

7.09% ינואר- ספטמבר 2019 1.64%- ינואר- דצמבר 2018

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 26/09/2019

  • 7% מניות בארץ
  • 12% מניות בחוץ לארץ
  • 17% אגח ממשלתי צמוד
  • 23% אגח ממשלתי שקלי
  • 24% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 6% אגח קונצרני שקלי
  • 7% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/2016
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2018: 2.43%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2018: 0.77%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2018: 0.18%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2018: 0.12%
להצטרפות

תקנונים ודוחות