קרן פנסיה כללית - פסגות פנסיה לבני 60 ומעלה 13 513765347-00000000001532-2068-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 419 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 5% נכון לתאריך 31/10/2016

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.83% ינואר- אוקטובר 2016

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/10/2016

  • 2% מניות בארץ
  • 3% מניות בחוץ לארץ
  • 30% אגח ממשלתי צמוד
  • 27% אגח ממשלתי שקלי
  • 19% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 6% אגח קונצרני שקלי
  • 5% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 8% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/2016
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מצבירהממוצע לשנת 2015: 0%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותממוצע לשנת 2015: 0%
 • מתוכם: שיעור ההוצאות לניהול חיצוניממוצע לשנת 2015: 0%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f