פסגות פנסיה כללית לבני 60 ומעלה 13 513765347-00000000001532-2068-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 2,211 אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/11/2018
 • אחוז השקעה מנייתי 17% נכון לתאריך 29/11/2018

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.10%-ינואר- נובמבר 2018 4.62%ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 29/11/2018

  • 7% מניות בארץ
  • 10% מניות בחוץ לארץ
  • 12% אגח ממשלתי צמוד
  • 26% אגח ממשלתי שקלי
  • 22% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 6% אגח קונצרני שקלי
  • 9% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 6% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 2% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/2016
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2017: 2.27%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2017: 0.83%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2017: 0.13%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2017: 0.03%
להצטרפות

תקנונים ודוחות