קרן פנסיה כללית - פסגות פנסיה לבני 60 ומעלה 13 513765347-00000000001532-2068-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 454 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/11/2016
 • אחוז השקעה מנייתי 4% נכון לתאריך 30/11/2016

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

1.40% ינואר- דצמבר 2016 0% ינואר- דצמבר 2015

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 30/11/2016

  • 2% מניות בארץ
  • 2% מניות בחוץ לארץ
  • 29% אגח ממשלתי צמוד
  • 28% אגח ממשלתי שקלי
  • 19% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 6% אגח קונצרני שקלי
  • 5% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 8% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 1% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/2016
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מצבירהממוצע לשנת 2015: 0%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותממוצע לשנת 2015: 0%
 • מתוכם: שיעור ההוצאות לניהול חיצוניממוצע לשנת 2015: 0%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f