פסגות פנסיה כללית לבני 60 ומעלה 13 513765347-00000000001532-2068-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 5,282,214 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/06/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 25% נכון לתאריך 30/06/2021

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

3.98% ינואר- יוני 2021 1.36% ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 30/06/2021

  • 8% מניות בארץ
  • 17% מניות בחו"ל
  • 12% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 20% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 17% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 8% אג"ח קונצרני שקלי
  • 8% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 7% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 3% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/2016
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: 2.17%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.53%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.07%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: 0.05%
להצטרפות

תקנונים ודוחות