פסגות פנסיה כללית לבני 60 ומעלה 13 513765347-00000000001532-2068-000

​נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.

 • שווי נכסים 3,899,111 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 24% נכון לתאריך 31/10/2020

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

2.29%- ינואר- אוקטובר 2020 8.96% ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/10/2020

  • 7% מניות בארץ
  • 16% מניות בחו"ל
  • 11% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 26% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 22% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 12% אג"ח קונצרני שקלי
  • 5% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 1% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/2016
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: 2.76%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.64%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.10%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.04%
להצטרפות

תקנונים ודוחות