פסגות פנסיה כללית מסלול הלכה למקבלי קצבה 16 513765347-00000000001532-1713-000

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי הלכה יהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה של וועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה.  השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שהשקעות המסלול כפופות  לכללי ההלכה היהודית .
.9.7 בעת הצטרפותו לקופה, יופנה העמית לאחד ממסלולי "מותאמי הגיל" בהתאם לגילו של העמית  בעת ההצטרפות, וזאת אלא אם כן ביקש העמית להצטרף למסלול מותאם גיל אחר או מסלול מתמחה אחר. 

 • שווי נכסים אלפי ש"ח נכון לתאריך 29/08/2019
 • אחוז השקעה מנייתי 0% נכון לתאריך 29/08/2019

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 29/08/2019

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 0% אגח ממשלתי צמוד
  • 46% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 49% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/2016
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: --
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: --
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות