פסגות פנסיה כללית מסלול הלכה למקבלי קצבה 16 513765347-00000000001532-1713-000

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי הלכה יהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה של וועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה.  השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שהשקעות המסלול כפופות  לכללי ההלכה היהודית .
.9.7 בעת הצטרפותו לקופה, יופנה העמית לאחד ממסלולי "מותאמי הגיל" בהתאם לגילו של העמית  בעת ההצטרפות, וזאת אלא אם כן ביקש העמית להצטרף למסלול מותאם גיל אחר או מסלול מתמחה אחר. 

 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 29/08/2019

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 29/08/2019

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 46% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 49% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1532
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/2016
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2016: --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2016: --
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: --
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: --
להצטרפות

תקנונים ודוחות