פסגות פנסיה מקיפה חו"ל 11 513765347-00000000001531-9850-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד.  החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים האמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, תעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% משיעור הנכסים המושקעים באגרות חוב מסוג ערד. ​


הנתונים נכונים ל- 27.04.2021

 • שווי נכסים 1,368,555 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/08/2021
 • חשיפה אפקטיבית למניות 47% נכון לתאריך 31/08/2021

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

8.61%ינואר- אוגוסט 2021 4.97%ינואר- דצמבר 2020

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/08/2021

  • 0% מניות בארץ
  • 47% מניות בחו"ל
  • 35% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 0% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 1% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 17% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1531
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/2016
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2020: 1.70%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2020: 0.11%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2020: 0.17%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2020: 0.21%

תקנונים ודוחות