פסגות פנסיה מקיפה אג"ח עד 20% מניות 12 513765347-00000000001531-9849-000

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או של ממשלות אחרות.  החשיפה לנכסי האג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 20%. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, תעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעת ועדת השקעות ובכפוף לכל דין. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% משיעור הנכסים המושקעים באגרות חוב מסוג ערד .

 • שווי נכסים 3,814,671 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/07/2020
 • חשיפה אפקטיבית למניות 11% נכון לתאריך 31/07/2020

תשואה דמוגרפית ונומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

0.15%- ינואר- יולי 2020 7.62% ינואר- דצמבר 2019

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/07/2020

  • 4% מניות בארץ
  • 10% מניות בחו"ל
  • 35% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 16% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 18% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 12% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה1531
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה01/01/2016
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת 2019: 3.18%
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת 2019: 0.18%
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2019: 0.05%
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2019: 0.03%
להצטרפות

תקנונים ודוחות