פסגות פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה חדשים 513765347-00000000001532-12151

 • חשיפה אפקטיבית למניות 10% נכון לתאריך 30/06/2021

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 30/06/2021

  • 3% מניות בארץ
  • 7% מניות בחו"ל
  • 34% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 37% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 10% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 7% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 2% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה12151
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה28/11/2018
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת : --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת : --
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת : --
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת : --
להצטרפות

תקנונים ודוחות