פסגות פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה חדשים 513765347-00000000001532-12151

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 01/01/0001

  • 3% מניות בארץ
  • 5% מניות בחוץ לארץ
  • 35% אגח ממשלתי צמוד
  • 35% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 3% אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 8% מזומנים ושווי מזומנים
  • 11% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה12151
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה28/11/2018
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת : --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת : --
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת : --
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת : --
להצטרפות

תקנונים ודוחות