פסגות פנסיה מקיפה מסלול למקבלי קצבה הלכה חדש 513765347-00000000001531-12150

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 01/01/0001

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחוץ לארץ
  • 113% אגח ממשלתי צמוד
  • 16% אגח ממשלתי שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מדד
  • 29%- אגח קונצרני שקלי
  • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 0% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אגח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה12150
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה20/06/2019
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת : --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת : --
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת : --
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת : --
להצטרפות

תקנונים ודוחות