פסגות פנסיה מקיפה מסלול למקבלי קצבה הלכה חדש 513765347-00000000001531-12150

​הנתונים נכונים ל- 28.04.2021

 • חשיפה אפקטיבית למניות 0% נכון לתאריך 31/05/2021

הרכב השקעות הקרן נכון לתאריך 31/05/2021

  • 0% מניות בארץ
  • 0% מניות בחו"ל
  • 78% אג"ח ממשלתי צמוד
  • 17% אג"ח ממשלתי שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מדד
  • 0% אג"ח קונצרני שקלי
  • 0% אג"ח קונצרני צמוד מט"ח
  • 0% פקדונות והלוואות
  • 5% מזומנים ושווי מזומנים
  • 0% אג"ח קונצרני לא סחיר
  • 0% נכסים אלטרנטיביים
  • 0% אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח
  • 0% אחר

נתונים כלליים

 • מספר קופה12150
 • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • תאריך הקמה20/06/2019
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מהפקדהנכון לשנת : --
 • שיעור דמי ניהול ממוצעים מחיסכוןנכון לשנת : --
 • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת : --
 • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת : --
להצטרפות

תקנונים ודוחות